Le­ven­de vann

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MET­TE B. STOVELAND

Joh. 7, 37-39

For den som har et godt pro­dukt, gjel­der det å re­kla­me­re og gjø­re va­re­ne fris­ten­de og til­gjen­ge­li­ge. Man må hjel­pe kun­den å opp­da­ge at de har be­hov for nett­opp den­ne va­ren. På en av jø­de­nes høy­tids­da­ger står Je­sus og ro­per ut et til­bud: «Den som tørs­ter kan kom­me til meg å drik­ke. Den som tror på meg, fra hans ind­re skal det ren­ne strøm­mer av le­ven­de vann»!

Er det­te en vare du har bruk for? Jeg sy­nes det hø­res for­fris­ken­de ut. All­tid til­gang på rent, friskt, liv­gi­ven­de vann – styrke­drå­per til hver dag og hvert steg gjen­nom li­vet.

Det­te van­net er sy­no­nymt med Den Hel­li­ge Ånd, som gis til alle som tror på Je­sus. Du som er døpt har fått den. Det er den som over­be­vi­ser om at Gud er til. Det er den som for­tel­ler deg sann­he­ten om Gud og deg selv og vi­ser deg vei­en til red­nin­gen. Det er den som gir viss­het om en­het med alle krist­ne, som lar deg se det ver­den ikke kan se og lar deg opp­da­ge hvil­ke tje­nes­ter du kan gjø­re. Den kan nes- ten druk­ne i hver­da­gens støy, men i still­het kan dere snak­ke ro­lig og for­tro­lig sam­men.

Den Hel­li­ge Ånd, en fan­tas­tisk gave. La oss fei­re den! God pin­se!!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.