Sør­len­ding sprud­ler i ny, of­fen­siv rol­le

Ei­rik Schul­ze (24) me­ner det er dei­lig å vise at han du­ger i Elite­se­ri­en.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARL­SEN

– Det har gått greit i det sis­te. Jeg må bare hol­de det der, sier Schul­ze til Fædre­lands­ven­nen.

Man­da­lit­ten byttet ut Strøm­men til for­del for Sogn­dal før årets se­song. Etter å ha slitt litt i se­son­g­inn­led­nin­gen, har det vir­ke­lig løs­net for 24-årin­gen nå.

– Jeg var litt ska­det i vin­ter, og had­de ikke noen op­ti­mal opp­kjø­ring. Jeg har kom­met i form etter hvert, og fått spil­le mer og mer, sier Schul­ze.

Han har i hvert fall vist knall­form i de tre sis­te kam­pe­ne, der han har sco­ret i alle, blant an­net det av­gjø­ren­de må­let i 2–1-sei­e­ren borte mot Mol­de.

– Selv om man sco­rer, er det all­tid noe man kan gjø­re bed­re, sier Schul­ze

Han me­ner for­ma­sjons­end­rin­gen i de sis­te kam­pe­ne, der tre­ner Ei­rik Bak­ke sat­te ham fra midt­ba­nen til en ny rol­le på topp sam­men med kom­pis Mar­tin Ramsland og gha­ne­sis­ke Gil­bert Koom­son, har mye av æren for suk­ses­sen.

– Jeg har spilt en slags inn­over­kant blant de tre fram­me i en 3-4-3-for­ma­sjon. Jeg fø­ler det har pas­set meg bra, sier Schul­ze.

– vokser mer Og mer

Tre­ner Ei­rik Bak­ke er im­po­nert over sør­len­din­gen.

– Ei­rik har vært et friskt pust, og du ser at han vokser mer og mer, sier Bak­ke, og leg­ger til at han har savnet en midt­bane­spil­ler som kan sco­re mål.

– Han er vel­dig løps­sterk, og han lø­per mest av samt­li­ge spil­le­re på la­get vårt. Det gjør at han or­ker å kom­me seg fra boks til boks. Hol­der han seg skade­fri, så vil han bare bli bed­re og bed­re, sier Bak­ke, som tror for­ma­sjons­end­rin­gen var vik­tig for Schul­ze.

– Vi fant en rol­le til Ei­rik der, som pas­ser ham bra. Han får fram side gode si­der, sier den tid­li­ge­re Le­eds-pro­fi­len.

Ramsland og Schul­ze gikk i klas­se sam­men på vi­dere­gå­en­de sko­le i Mandal. De har også spilt sam­men i to se­son­ger i Strøm­men, og kjen­ner hver­and­re vel­dig godt.

– Hva har det hatt å si, tror du?

– De hen­ger mye sam­men, og Mar­tin har nok gjort Ei­rik tryg­ge­re i om­gi­vel­se­ne. Det er vik­tig, sier Bak­ke.

Ons­dag ble Schul­ze hvilt da Sogn­dal tap­te 1–2 mot Florø, og røk ut av cu­pen. Søn­dag ven­ter en vik­tig se­rie­kamp mot Sande­fjord, før Elite­se­ri­en tar en li­ten pau­se.

– Jeg hå­per han er klar til da, sier Bak­ke.

DUO FRA sør­lan­det

Schul­ze selv vil ikke snak­ke om noe gjen­nom­brudd i Elite­se­ri- en.

– Det er tid­lig å si. Jeg må pres­te­re godt over leng­re tid, før jeg kan kon­klu­de­re med noe sånt. Det har uan­sett vært gøy å få bi­dratt i de sis­te kam­pe­ne, og jeg fø­ler jeg har vist at jeg har noe å kom­me med, sier han.

– Er det dei­lig å vise at du du­ger i elite­se­ri­en?

– Ja, det er jo det. Jeg har all­tid hatt lyst å spil­le der, og selv om det ikke fun­ger­te for meg i Vi­king, så har jeg job­bet meg sak­te, men sik­kert opp­over. Det har vært moro for meg i det sis­te, sier Schul­ze, som også ko­ser seg på ba­nen med Ramsland.

– Vi kjen­ner hver­and­re godt, og jeg fø­ler at vi sam­ar­bei­der bra på ba­nen. Det er man­ge fra Mandal som føl­ger med på oss, og det er stas, sier Schul­ze.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Ei­rik Schul­ze har sco­ret i sine tre sis­te kam­per i Elite­se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.