Ikke man­ge spil­le­re som er le­di­ge.

– Det har vært en utro­lig tung pro­sess, sier tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no TEKST: her­man.folvik@fvn.no

Vi­pers er på spil­ler­jakt etter at Mar­ta To­mac røk kors­bån­det før slutt­spill­fi­na­le­ne mot Lar­vik. Play­ma­ke­ren blir ute imel­lom ni og 12 må­ne­der.

Klub­ben har blant an­net vært i dia­log med Ingvild K. Bak­ke­rud, men hun be­stem­te seg for å bli i 1. di­vi­sjons­klub­ben Skrim Kongs­berg.

– Hun had­de vært et godt al­ter­na­tiv, men hun var ikke klar for noen over­gang nå. Hun har gått ska­det i et helt år, så det skjøn­ner jeg godt, sier Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

Han og Pe­der Lang­feldt, sports­sjef i Vi­pers, har sjek­ket ut man­ge spil­le­re de sis­te uke­ne.

– Det har vært en utro­lig tung pro­sess, for det er ikke man­ge spil­le­re som er le­di­ge nå. Vi har brukt enormt med tid, men vi har noen løs­nin­ger nå som vi prø­ver å nøs­te opp i, sier Gab­ri­el­sen.

Come­back?

Han hå­per på en av­kla­ring i lø­pet av nes­te uke.

– Jeg tror fak­tisk vi kan få en er­stat­ter inn. Om det blir en norsk el­ler en in­ter­na­sjo­nal spil­ler, er litt for tid­lig å si noe om, sier Gab­ri­el­sen.

Det kan fort kom­me en lo­kal for­sterk­ning. Si­ri Aa­se­rud, som spil­te for Vi­pers fra 2011 til 2015, tren­te med la­get tors­dag. Hun har vært i Gra­ne Aren­dal de sis­te se­son­ge­ne.

– Jeg er i kon­trakt med Gra­ne, men Vi­pers had­de spurt Gra­ne om å se meg på tre­ning. Det var kjempe­gøy og vel­dig mo­ti­ve­ren­de å få tre­ne med så utro­lig dyk­ti­ge spil­le­re og en så en­ga­sjert tre­ner, sier Aa­se­rud.

Klub­ben og spil­le­ren skal nå ha dia­log om vei­en vi­de­re.

– Jeg er lo­jal til kon­trak­ten med Gra­ne, så får jeg hel­ler ten­ke meg om der­som det skul­le bli aktuelt for Vi­pers. Da må jeg bare ta det der­fra. Jeg tar det litt som det kom­mer, sier Aa­se­rud.

Hun ble im­po­nert over klub­ben, og mer­ket at de had­de kom­met len­ger enn de var da hun for­lot Vi­pers for to år si­den.

– De som får være med på det­te even­ty­ret er utro­lig hel­dig, me­ner Aa­se­rud.

– sjek­ket de fles­te kro­ke­ne

Gab­ri­el­sen un­der­stre­ker at klub­ben må ha to tan­ker i ho­det i den- ne pro­ses­sen.

– Vi kan en­ten få inn en spil­ler med er­fa­ring, som har vært med på ting før. Even­tu­elt må vi gå for en ung og lo­ven­de spil­ler, som kan sup­ple­re stal­len, sier Gab­ri­el­sen.

Han sy­nes synd på To­mac, som går glipp av VM for Nor­ge i de­sem­ber, og alt som skjer i Vi­pers den­ne se­son­gen, med kva­li­fi­se­ring til Cham­pions League i sep­tem­ber som det førs­te høyde­punk­tet.

– Men vi må ten­ke på la­get, og de am­bi­sjo­ne­ne vi har, sier Gab­ri­el­sen.

– Hvor man­ge spil­le­re har dere sjek­ket?

– Det har jeg ikke i ho­det. Vi har snak­ket med agen­ter, alle kon­tak­te­ne vi har, og sett man­ge ti­mer med vi­deo. Vi har sjek­ket de fles­te kro­ke­ne, men det kan plut­se­lig duk­ke opp noe, sier Gab­ri­el­sen, og leg­ger til at klub­ben også må ta hen­syn til øko­no­mi­en.

Der­med blir det tro­lig ikke aktuelt å kjø­pe noen ut av en kon­trakt.

– Vi er ikke helt der, men om vi had­de fun­net den ret­te, så kan det hen­de vi kun­ne fått eks­tern fi­nan­sie­ring, sier Gab­ri­el­sen.

ny keeper fra Gjø­vik

Før 2017/2018-se­son­gen har Vi­pers al­le­re­de hen­tet Katri­ne Lun- de (fra Rost­ov-don), Emi­lie Hegh Arntzen (fra By­åsen), Malin Au­ne (fra Opp­sal), Per­nil­le Wang Skaug (fra Hal­den) og Eline Fa­ger­heim (fra Gjø­vik).

Sist­nevn­te er keeper, og har skre­vet un­der på en to­års­kon­trakt med sør­len­din­ge­ne.

– Det er en ung, lo­ven­de mål­vakt. Jeg tror hun kan få en vel­dig god ut­vik­ling ved å stå bak Saku­ra (Hau­ge) og Katri­ne (Lun­de), sier Gab­ri­el­sen, som be­skri­ver 18-årin­gen som en robust mål­vakt.

– Hun har et po­ten­si­al til å bli vel­dig god. Eline er god på igang- set­ting, og dek­ker for­holds­vis mye av må­let. Hun har en stor ut­ford­ring med lave skudd, og det skal vi prø­ve å få tatt tid­lig, sier Gab­ri­el­sen.

Fa­ger­heim var første­mål­vakt for Gjø­vik, som rykket opp fra 2. di­vi­sjon til 1. di­vi­sjon for­ri­ge se­song. Hun står bok­ført med 47 al­ders­be­stem­te lands­kam­per.

FOTO: BJELLAND, KJAR­TAN

Ken­neth Gab­ri­el­sen (t.v.) og Pe­der Lang­feldt (t.h.) har jak­tet en er­stat­ter for ska­de­de Mar­ta To­mac de sis­te uke­ne. Her fra pre­sen­ta­sjo­nen av Malin Au­ne i ja­nu­ar.

FOTO: NI­CO­LAI GAUSTAD OL­SEN

Si­ri Aa­se­rud i kamp for Vi­pers mot Glass­ver­ket for to se­son­ger si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.