Er du enig i un­der­sø­kel­sen?

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Liv Skrå­vik, (52). – Jeg er i Kil­den gans­ke ofte vil jeg si, rundt sju gan­ger i året. Og det er som of­test tea­ter som trek­ker meg hit. – Jeg tror at kvin­ner ge­ne­relt er mer opp­tat­te av både tea­ter og kul­tur ge­ne­relt enn menn. Der­for er det nok fle­re kvin­ner som tar tu­ren hit, leg­ger hun til.

To­ve Flaat, (59). – Jeg drar til Kil­den noen gan­ger i året, og da er det som of­test kon­ser­ter og tea­ter­styk­ker som gjel­der. – Det at fle­re kvin­ne­renn menn be­sø­ker Kil­den, hand­ler nok om at kvin­ner er flin­ke­re til å ta ini­tia­tiv til å få med venn­in­ner ut på kul­tur­ar­ran­ge­men­ter.

Ann Kris­tin Bil­stad, (52) tok med seg mo­ren Grethe Ta­rald­sen (84). – Vi er på Kil­den bare noen gan­ger i året, men det skyl­des nok det at vi beg­ge bor i Aren­dal. Jeg li­ker å dra på tea­ter­fore­stil­lin­ger og gode kon­ser­ter her. Jeg tror rett og slett at kvin­ner ge­ne­relt er mer opp­tat­te av mel­lom­men­nes­ke­li­ge ting som kunst og kul­tur.

An­laug Haar­bye, (53). – Det­te

er fak­tisk den førs­te gan­gen jeg er i Kil­den, si­den jeg bor i Oslo til dag­lig. Nils Ha­rald Sø­dal er en be­kjent av meg, så der­for vil­le jeg få med meg akku­rat den­ne pre­mie­ren.

– Når det kom­mer til hvor­for det er fle­re kvin­ner enn menn i Kil­den så tror jeg år­sa­ken er at det er mer driv i kvin­ner når det kom­mer til det å fak­tisk be­stil­le bil­let­ter. I til­legg er også kvin­ner flin­ke­re til å sam­le venne­gjen­gen til en kveld ute.

Met­te Sel­dal, (39). – Jeg be­sø­ker Kil­den må­ned­lig, det vil si en el­ler to gan­ger i må­ne­den. Det er som re­gel kon­ser­ter el­ler tea­ter som trek­ker meg hit, el­ler det å be­sø­ke Lør­dags­kil­den sam­men med bar­na mine. – Jeg tror at kvin­ner ge­ne­relt er flin­ke­re til å fin­ne på ting, og det å kom­me seg ut på for­skjel­li­ge til­bud. Det er nok år­sa­ken til at det er fle­re kvin­ner som be­sø­ker Kil­den.

Eva Lill Bjørk­lund, (45). – Jeg er her rundt to gan­ger i året, og da er det som re­gel på ar­ran­ge­men­ter hvor jeg har fått fri­bil­let­ter. – Det er for lite «push» i mann­fol­ke­ne. Vi kvin­ner pusher hver­and­re til å fin­ne på ting, og dra ut på for­skjel­li­ge kul­tur­til­bud og and­re ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.