Fryk­ter hele byg­da kan bli ra­sert

Liv Syn­nø­ve og Hel­ge Li­en fryk­ter for gård og grunn. Be­boer­ne i Hes­land er redd ny E 39 vil ra­se­re den lil­le byg­da etter at den nye tra­se­en er lagt tvers gjen­nom be­byg­gel­sen. 13 hus kan bli jev­net med jor­da.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Det er man­ge som fø­ler frykt for at hus og gård som har stått her i ge­ne­ra­sjo­ner, kan bli re­vet, der­iblant vår egen gård, sier Liv Syn­nø­ve og Hel­ge Li­en.

For to år si­den ble trasé­val­get til Sta­tens veg­ve­sen ban­ket gjen­nom i Mandal by­sty­re. Den gan­gen skul­le vei­en gå sør for byg­da. Da var det and­re bo­lig­om­rå­der som vil­le blitt be­rørt, som nord for Vest­re Skogs­fjord.

Men så over­tok Nye Vei­er. I ok­to­ber i fjor kom førs­te sig­nal om at de kik­ket på and­re tra­se­er. Og i mars pre­sen­ter­te Fædre­lands­ven­nen grov­kar­tet som vi­ser en tra­sé som kan gi be­spa­rel­ser på 600-800 mil­lio­ner kro­ner, men som kan ra­se­re Hes­land.

FORSKREKKET MAN­GE

– Det kar­tet forskrekket man­ge og har igjen skapt mye usik­ker­het i hele om­rå­det, sier ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen.

For­mann i Hes­land grende­ut- valg, Liv Syn­nø­ve Li­en, for­tel­ler at hun har hatt grå­ten­de folk på dø­ra som fryk­ter for hus og hjem.

– Her er man­ge fø­lel­ser, sier hun.

NOE BEROLIGET

Nå har ord­fø­re­ren hatt møte med Nye Vei­er om den­ne pro­ble­ma­tik­ken.

– Jeg er til en viss grad blitt beroliget i den for­stand at alle par­ter vil bli grun­dig hørt i pro­ses­sen vi­de­re. Dess­uten skal de nå ut­re­de om det er mu­lig å leg­ge tra­se­en nord for Hes­land, sier An­der­sen.

Hel­ge Li­en har en for­tid som kon­su­lent for for­skjel­li­ge en­tre­pre­nø­rer in­nen byg­ging av de ame­ri­kans­ke hig­hway­ene. Så han kan en hel del om vei­byg­ging. Han har stu­dert de­talj­kar­tet for om­rå­det og har teg­net et for­slag for Nye Vei­er.

FLYTTET VEI­EN NORDOVER

– Jeg har tatt for meg to­po­gra­fi­en og me­ner det er mu­lig å få til en an­nen tra­sé 1,2 kilo­me­ter len­ger nord. Der er det in­gen be­byg­gel­se, sier han.

Med hans for­slag spa­res også seks-sju di­rek­te el­ler in­di­rek­te be­rør­te hus ved Stus­vik len­ger øst som har en høyst usik­ker fram­tid med tra­sé­mu­lig­he­ten til Nye Vei­er.

På Hes­land er det 75-100 fast­bo­en­de, av­hen­gig av om man tar med be­boer­ne på Hes­lands­hei­men. Grende­la­get har tatt for seg tra­se­en og kom­met fram til at så man­ge som 13 hus vil bli re­vet med tra­se­en som nå fore­lig­ger.

RAMMER HELE BYG­DA

I til­legg er det yt­ter­li­ge­re 13 hus der be­boer­ne vil bli be­rørt med støy og støv.

– To­talt er mer el­ler mind­re hele byg­da be­rørt, sier Li­en.

Helt si­den 1980-tal­let har det vært snakk om ny europa­vei gjen­nom dal­fø­ret som lig­ger så la­ge­lig til for vei­byg­ging rett nord for Mandal sen­trum.

– Men så ved­tok by­sty­ret trasé­val­get som skå­net byg­da, så det slo jo man­ge seg til ro med, på­pe­ker Li­en.

FORVENTER SKÅNSOMHET

Ord­fø­re­ren sier at han nå forventer at Nye Vei­er set­ter alt inn på å leg­ge europa­vei­en så skån­somt som mu­lig.

– Om sam­fun­net må ut med 100 mil­lio­ner kro­ner eks­tra for å spa­re 10-15 hus, ja, så må vi kun­ne be­ta­le det, sier ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen.

Han sier at der­som Hes­land blir så hardt ram­met, vil det lett gå po­li­tikk i sa­ken.

– Da blir det nye run­der og for­sin­kel­ser. Det er in­gen tjent med, sier han.

VIL IK­KE LOVE NOE

Pro­sjekt­di­rek­tør for ut­byg­gings­om­rå­de E 39, As­bjørn Hei­e­r­aas, sier at om tra­se­en kan flyt­tes vekk fra Hes­land er et regne­styk­ke som inne­hol­der øko­no­mi, ulem­per og for­de­ler el­lers.

– Vi star­ter nå å ut­re­de om det lar seg gjø­re å plas­se­re vei­en len­ger nord ved Hes­land. Et svar på det kan vi kom­me med til høs­ten, sier Hei­e­r­aas.

Han sier han ik­ke har nøy­ak­tig an­tall hus som be­rø­res ved det ver­ste al­ter­na­ti­vet for Hes­land, men at han ik­ke be­tvi­ler at det hand­ler om minst 20 bygg som in­di­rek­te og di­rek­te be­rø­res.

– Så jeg har in­gen pro­ble­mer med å for­stå at det­te er en be­las­ten­de pro­sess. Vi vil in­volve­re fyl­kes­kom­mu­ne, kom­mu­ne og inn­byg­ger­ne tett i vårt ar­beid fram­over, sier As­bjørn Hei­e­r­aas.

Ny e 39-tra­sé kan slu­ke 13 hus

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen (t.v.), Hel­ge Li­en og Liv Syn­nø­ve Li­en på top­pen av dal­fø­ret gjen­nom Hes­land. Der­som nye E 39 skal gå her, kan 13 hus bli re­vet og yt­ter­li­ge­re 13 bli in­di­rek­te be­rørt.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Går­den til Liv Syn­nø­ve og Hel­ge Li­en kan bli re­vet sam­men med 12 and­re hus på Hes­land. Men de både hå­per og tror at E 39-tra­se­en igjen blir flyttet på.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Hel­ge Li­en (t.v.) og ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen stu­de­rer kar­tet over om­rå­det. Li­en har teg­net inn en tra­sé nord for byg­da som Nye Vei­er nå vil vur­de­re.

ILLUSTRASJON: NYE VEI­ER

Det­te kar­tet fra Nye Vei­er har skapt ny frykt for de som bor i Hes­land­om­rå­det (rød sir­kel). Mens tra­se­en tid­li­ge­re gikk sør for byg­da, går den nå tvers gjen­nom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.