En­da mer ter­ror

Mens vi har nytt noen fine pinse­da­ger og smakt litt på den kom­men­de som­mer­en, er Eng­land ram­met av ter­ror nok en gang.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Nå var det Lon­don på nytt, for­ri­ge gang Man­ches­ter, før det igjen at­ter Lon­don. Alt sam­men i lø­pet av så kort tid at de tre an­gre­pe­ne glir fø­lel­ses­mes­sig over i hver­and­re. det er ille. I til­legg til alle men­nes­ke­ne som er drept på bes­ti­alsk vis, vil man­ge gan­ger så man­ge sli­te med etter­virk­nin­ge­ne av fy­sis­ke og men­ta­le ska­der, kan­skje res­ten av li­vet. In­di­rek­te ram­mes også de­res nær­mes­te.

Bån­de­ne mel­lom Nor­ge og De bri­tis­ke øyer er ster­ke og går langt til­ba­ke i tid.

de er våre gran­ner, bri­te­ne. Bån­de­ne mel­lom Nor­ge og De bri­tis­ke øyer er ster­ke og går langt til­ba­ke i tid. De er kul­tu­rel­le, språk­li­ge og his­to­ris­ke, i man­ge til­fel­ler også per­son­li­ge. Der­for gjør det eks­tra sterkt inn­trykk når uskyl­di­ge men­nes­ker som spa­serer på en bro i Lon­don el­ler del­tar på en pre­sump­tivt hyg­ge­lig kon­sert i Man­ches­ter, ram­mes vil­kår­lig. Duk­ker man ned i den glo­ba­le, uhyg­ge­li­ge ter­ror­sta­ti­stik­ken, er ek­sem­pel­vis Istan­bul en­da har­de­re ram­met enn Lon­don. Men uten å un­der­vur­de­re smer­ten den tyr­kis­ke na­sjon er på­ført gjen­nom en lang se­rie blo­di­ge an­grep, gjør vår nære for­bin­del­se til Eng­land at ter­ro­ren der opp­le­ves en­da ster­ke­re her hjem­me hos oss. Vi re­gist­re­rer at bri­te­nes stats­mi­nis­ter There­sa May var skar­pe­re i sine ut­ta­lel­ser den­ne gan­gen enn hun har vært før. Lon­don-po­li­ti­ets ras­ke og ef­fek­ti­ve inn­gri­pen, som an­ta­ge­lig red­det man­ge men­neske­liv, vi­ser også at den gam­le kri­ger­na­sjo­nen Eng­land er i ferd med å mo­bi­li­se­re for al­vor. Dess­ver­re er det nød­ven­dig. Sam­ti­dig må det job­bes mål­ret­tet for å eli­mi­ne­re de ba­ken­for­lig­gen­de år­sa­ke­ne til en in­ter­na­sjo­nal ter­ror som blir sta­dig mer på­tren­gen­de, og de spe­si­el­le ut­ford­rin­ge­ne som frem­veks­ten av multi­kul­tu­rel­le sam­funn har skapt, må tas en­da mer på al­vor. Beg­ge de­ler er for­mi­dab­le ut­ford­rin­ger som kre­ver tett sam­ar­beid over lande­gren­se­ne.

gans­ke snart går bri­te­ne til ur­ne­ne for å stem­me i et par­la­ments­valg som ser ut til å bli jev­ne­re enn There­sa May nok tenk­te da hun ut­lys­te det. Så vil det vise seg om den­ne se­nes­te ter­ror­ak­sjo­nen får noen inn­virk­ning på både valg­del­ta­gel­se og hva folk stem­mer på.

Igjen er Lon­don ram­met av ter­ror, kort tid etter at uskyl­di­ge kon­sert­gjen­ge­re i Man­ches­ter ble ofre for vil­kår­lig vold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.