Skal gi høy kom­pe­tan­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

For nors­ke ele­ver blir et opp­hold på Full­rig­ge­ren Sør­lan­det i dag god­kjent på sam­me måte som et ut­veks­lings­opp­hold i ut­lan­det.

mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Full­rig­ge­ren Sør­lan­det.

– De­re er av­hen­gi­ge av nær­mest fullt be­legg og en øken­de an­del uten­lands­ke ele­ver for å sik­re drif­ten?

– Når det gjel­der de nors­ke ele­ve­ne har vi så god søk­ning at vi kun­ne fylt opp alle plas­se­ne og fort­satt hatt vente­lis­ter. Så har vi la­get en opp­trap­pings­plan for de uten­lands­ke og reg­ner med en for­sik­tig vekst de kom­men­de åre­ne.

Som­mer­stedt sier at de me­ner å ha en mo­dell som vil sik­re at ski­pet kan gå for egen ma­skin. De har også lagt opp til at re­gio­nen skal bru­ke det mer si­den det skal være på Sør­lan­det om som­mer­en.

– I som­mer kjø­rer vi for ek­sem­pel et eget in­te­gre­rings­pro­gram der unge som har fått opp­hold i Nor­ge og et­nis­ke nors­ke skal være sam­men på ski­pet. De skal snak­ke norsk og sam­hand­le med hver­and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.