Ue­nig­het om mil­lio­ner for ei­en­dom i Hol­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Ven­ne­sla kom­mu­ne til­byr bare halv­par­ten av de rundt 17 mil­lio­ne­ne som ei­er­ne i Hol­tet vil ha. Nå skal ret­ten av­gjø­re den sto­re ei­en­doms­han­de­len.

– Det er en av de størs­te hand­le­ne Ven­ne­sla kom­mu­ne har vært in­volvert i på len­ge når vi snak­ker sen­trums­nære tom­ter, sier næ­rings­sjef Tor­geir Hau­gaa.

Gr­ad­vis har det of­fent­li­ge over­tatt mer og mer av om­rå­de­ne i Hol­tet, nord for Ven­ne­sla kir­ke fra fa­mi­lie­ne Rei­nert­sen, Ven­nesland og Elias­sen.

Det er bygd vi­dere­gå­en­de sko­le, syke­hjem, bo­fel­le­skap, par­ke­rings­plass og syk­kel­sti.

Nå ønsker kom­mu­nen å over­ta res­ten av den dyr­ke­de mar­ka neden­for Ven­ne­sla bede­hus. Det er pla­ner om de­mens-sen­ter og psy­kia­tri­bo­li­ger i om­rå­det. I alt er det snakk om drøyt 17,7 de­kar som kom­mu­nen ønsker å få hånd om.

Størs­te ei­er er sam­ei­et av søsk­ne­ne Astri, Øystein og Finn Ole Elias­sen med 12,5 de­kar. De and­re ei­er­ne er Lai­la og Olav Ven­nesland med 3,9 de­kar og Kjell Egil Rei­nert­sen med 1,2 de­kar.

Ole Mag­ne Elias­sen ar­bei­der som ei­en­doms­meg­ler og hånd­te­rer han­de­len på veg­ne av fa­mi­li­en sam­men med ad­vo­kat Hel­ge Wige­myr.

Han vil ik­ke si noe om sum­mer og pris, bare at av­stan­den mel­lom til­bud og bud er gans­ke stor, og at ei­er­ne der­for sy­nes det er greit å ryd­dig at han­de­len nå skal av­gjø­res ved et retts­lig skjønn.

RUNDT 17 MIL­LIO­NER

Etter det vi har bragt på det rene, ønsker ei­er­ne sam­let rundt 17 mil­lio­ner kro­ner for ei­en­dom­men. Det til­sva­rer cir­ka 1000. kro­ner kvad­rat­me­te­ren. Kom­mu­nen skal ha til­budt om­trent halv­par­ten. Det har på­gått for­hand­lin­ger gans­ke len­ge uten at det har vært mu­lig å bli eni­ge.

Kom­mu­nen har al­le­re­de bygd par­ke­rings­plass og gang- og syk­kel­vei på rundt tre de­kar av area­let det nå for­hand­les om. Ei­er­ne gikk med på at kom­mu­nen kun­ne for­hånds­be­nyt­te de­ler av ei­en­dom­men, og ord­fø­re­ren åp­net gang­vei­en sam­men med fyl­kes­ord­fø­re­ren i fjor.

GRUNNFORHOLD

Kom­mu­nen me­ner pri­sen må ned for­di grunn­for­hol­de­ne i om­rå­det er vans­ke­li­ge.

– Vi har ik­ke greid å bli enig i for­hand­lin­ger. Jeg vil ik­ke snak­ke pris, men nå går sa­ken til retts­lig skjønn. Vi er eni­ge om det. Da null­stil­les alt og de sak­kyn­di­ge fin­ner en pris for par­te­ne, sier næ­rings­sjef Hau­gaa.

Po­li­ti­ker­ne skal si sin me­ning om retts­lig skjønn i et møte 13. juni.

FOTO: FRODE LINDBLOM

Det er jor­de­ne rundt Ven­ne­sla bede­hus som Ven­ne­sla kom­mu­ne ønsker å kjø­pe, men ik­ke til en pris som sel­ger­ne er in­ter­es­sert i å sel­ge for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.