– Må vi ha alarm på ro­do­dend­ron­bus­ke­ne?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Tom Bis­seth var på lufte­tur med hun­den. Da han kom til et av bloms­ter­bed­ene i om­rå­det hvor han bor, ble han møtt av et trist syn.

– I bed­et var det fem sto­re gro­per som ik­ke skul­le være der, sier Tom Bis­seth til Fædre­lands­ven­nen.

En natt i for­ri­ge uke har ubud­ne gjes­ter tatt seg inn i ha­gen på Kjøi­ta og gravd opp fem sto­re ro­do­dend­ron­bus­ker.

– Det­te er frekk­he­tens nåde­ga­ver. Når du ik­ke kan ha det­te i fred be­gyn­ner det å bli ille, sier Bis­seth.

IN­GEN ANMELDELSE

Hvem som har tatt med seg pryd­bus­ke­ne, og hvor­dan ty­ve­ri­et fore­gikk, får de mest sann­syn­lig ald­ri svar på.

– For­hol­det kom­mer ik­ke til å an­mel­des. De som har ter­ras­se ut mot bed­et had­de hørt at hun­den knur­ret i går natt, men de tenk­te ik­ke noe mer over det. Bort­sett fra det er det in­gen som har hørt noe, sier Bis­seth.

På bil­det ser man ty­de­lig hvor bloms­te­ne har stått.

– De som har gjort det­te må ha hatt godt tid, for det tar jo noen mi­nut­ter å gra­ve opp alt det­te. Det kan nes­ten se ut som de har prøvd å skju­le det, etter som gro­pe­ne står vel­dig spredt, leg­ger han til.

TYVERIALARM?

Nå hå­per han og res­ten av sam­ei­et på Kjøi­ta at bloms­ter­bus­ke­ne de­res får stå fred.

– Man har jo hørt om folk som har blitt fra­stjå­let bloms­ter­kruk­ker i sen­trum, men at bus­ker blir dratt opp på den­ne må­ten har jeg ald­ri opp­levd.

– Vi må kan­skje vur­de­re å ha tyverialarm på ro­do­dend­ron­bus­ke­ne he­ret­ter, sier Bis­seth spøke­fullt.

FOTO: PRI­VAT

Ubud­ne gjes­ter har tatt seg inn i ha­gen til et sam­eie på Kjøi­ta. Fem ro­do­dend­ron­bus­ker er gravd opp og stjå­let fra et bloms­ter­bed.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.