Bare i Kristiansand har vi sig­nert 25 de sis­te to uke­ne.

Over 100 inn­lei­de an­sat­te og 40 mil­lio­ner av om­set­nin­gen for­svant for Be­man­nings-by­raa­et Sør­lan­det i fjor. – Men ut­over i 2017 har vi opp­levd en fan­tas­tisk vekst, sier dag­lig le­der.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– 2016 var et vel­dig vans­ke­lig år med ned­gang i alt av olje­re­la­tert in­du­stri. Vi mis­tet over 100 inn­lei­de an­sat­te i fjor, så bare det å gå i pluss er vi vel­dig for­nøyd med, sier dag­lig le­der i Be­man­nings-by­raa­et Sør­lan­det, Rolf Michael­sen.

Fjor­året end­te med et re­sul­tat på drøye mil­lio­nen av en om­set­ning på 61 mil­lio­ner kro­ner. Det er ned fra 6,5 mil­lio­ner i re­sul­tat før skatt av en om­set­ning på 100 mil­lio­ner kro­ner i 2015.

– GIKK På KONTRAKT I 2015

– Vi økte fak­tisk litt i flere bran­sjer, men det mon­ner jo ik­ke når det ren­ner ut i and­re en­den, sier Michael­sen og sik­ter til olje­ser­vice.

At «smel­len» først kom i 2016 har å gjø­re med at de fles­te av Be­man­nings-by­raa­ets inn­lei­de fort­satt gikk på kon­trak­ter i 2015.

– Det var man­ge kon­trak­ter som gikk ut rett over nytt­år, og da fikk vi den sto­re ef­fek­ten, for­kla­rer Michael­sen.

SNUDDE I FJOR HØST

Men selv om to­ta­len var stygg for 2016, snudde ned­tu­ren i lø­pet av høs­ten.

– Det gjor­de det vir­ke­lig. Ut­over i 2017 har vi opp­levd en fan­tas­tisk vekst og har mer å gjø­re enn på len­ge. Fak­tisk har vi an­satt to med­ar­bei­de­re in­ternt, og etter å ha vært nede på 90-tal­let i an­tall inn­lei­de, har vi nå bik­ket 130. De sis­te to uke­ne har vi sig­nert 25 bare i Kristiansand, for­tel­ler re­krut­te­rings­byrå­sje­fen.

Og veks­ten kom­mer i alle bran­sjer, med en god øk­ning på øko­nomi­re­la­ter­te stil­lin­ger, kraf­tig øk­ning i call­sen­ter-stil­lin­ger og vekst i le­der­re­krut­te­ring, iføl­ge Michael­sen.

OLJE­SER­VICE LEIER INN

Til og med olje­ser­vice leier inn an­sat­te igjen.

– Blant de stør­re olje­ser­vice­sel­ska­pe­ne i lands­de­len har de fles­te nå be­stilt inn­leie. En av de ak­tø­re­ne som kut­tet mest, var fak­tisk i kon­takt med oss i dag om inn­leie, sier Michael­sen, og leg­ger til at det er de tyng­re in­ge­ni­ør­stil­lin­ge­ne som hen­tes inn først.

– Det be­tyr at de be­gyn­ner å få noen opp­drag igjen, om enn små. Så ven­ter vi spent på når de har be­hov for mer­kan­ti­le stil­lin­ger, sier byrå­sje­fen og opp­sum­me­rer:

– Vi snak­ker li­ke­vel ik­ke om et re­sul­tat på 6 mil­lio­ner igjen, men det blir en be­ty­de­lig bed­ring.

– STØR­RE AKTIVITET

– Hvor­dan ser ar­beids­mar­ke­det i lands­de­len ut fra ditt stå­sted?

– Det er flere til­gjen­ge­li­ge stil­lin­ger og stør­re aktivitet i ar­beids­mar­ke­det. Be­drif­te­ne er også mer po­si­ti­ve enn før, sva­rer Michael­sen.

Men det tar ennå noe tid før folk ge­ne­relt får jobb­trygg­he­ten til­ba­ke.

I de ti førs­te må­ne­de­ne av 2016 had­de nem­lig tal­let på men­nes­ker som re­gist­rer­te seg i Be­man­nings­by­raa­ets sø­ker­data­base falt med en fire­del.

– Folk tør i stør­re grad å byt­te jobb nå enn i fjor, men det er hel­ler ik­ke noen stol-lek på gang. Opp­tu­ren er i gang, så får vi tel­le opp mot slut­ten av året når vi forventer stør­re be­ve­gel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.