Selv Labours egne par­la­men­ta­ri­ke­re vil ik­ke støt­te ham

Det bri­tis­ke ar­bei­der­par­ti­et er split­tet før val­get. Labour-le­der Jere­my Cor­byn har li­ten støt­te blant egne par­la­men­ta­ri­ke­re. Man­ge parti­med­lem­mer opp­ford­rer vel­ger­ne til å stem­me på and­re par­ti­er.

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN ERIK MUSTAD, første­lek­tor ved UIA

Man­ge som har tjent un­der ham, har truk­ket seg. De har alle håpt at Cor­byn vil­le trek­ke seg fri­vil­lig.

Men gras­rota i par­ti­et støt­ter Cor­byn, og noen da­ger før val­get har le­de­ren av det bri­tis­ke ar­bei­der­par­ti­et med­vind på me­nings­må­lin­ge­ne. Der­som valg­re­sul­ta­tet lig­ger i nær­he­ten av dis­se må­lin­ge­ne, vil Cor­byn styr­ke sin stil­ling. Da har de mo­de­ra­te Labour-par­la­men­ta­ri­ker­ne mis­lyk­tes med sin tak­tikk. De vil­le at vel­ger­ne skul­le på­fø­re Cor­byn et så stort tap un­der val­get at han ble nødt til å trek­ke seg.

Labour har vært i op­po­si­sjon si­den 2010. Da tap­te Labours Gor­don Brown mak­ten til De kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral­de­mo­kra­te­ne. Ed Mi­li­band ble valgt til Labour-le­der sam­me året og sving­te par­ti­et til venst­re. Røde Ed, som han ble kalt, trakk seg etter ta­pet for Da­vid Ca­me­ron og De kon­ser­va­ti­ve i 2015. Mi­li­bands venstre­sving for­to­ner seg i dag som gans­ke mo­de­rat. For hans etter­føl­ger, da­gens parti­le­der Jere­my Cor­byn, er den rø­des­te le­de­ren par­ti­et har hatt si­den tid­lig i 1980-åre­ne.

Må­let til Cor­byn har len­ge sett ut til være å over­le­ve frem til par­ti­ets års­møte til høs­ten. Der ønsker han å end­re reg­le­ne for parti­le­der­valg nok en gang, for yt­ter­li­ge­re å styr­ke med­lem­me­nes kon­troll over par­ti­et på be­kost­ning av parti­or­ga­ni­sa­sjo­nen. I prak­sis v il­det sia t mak­ta i par­ti­et for­blir hos gras­rota og ik­ke hos par­la­men­ta­ri­ker­ne.

For å unn­gå mer makt til gras­rota, har par­la­men ta­ri­kernei par­ti­et opp­ford­ret sine sen­trums til­hen­ge­re til å stemme­andre­par­ti­er enn Labour ved val­get. Hå­pet er at Cor­byn skal tape så stort at han må trek­ke seg som parti­le­der. Gjør han ik­ke det, har flere par­la­men­ta­ri­ke­re tru­et med å mel­de seg ut av par­ti­et i pro­test. Da får Cor­byn pro­ble­mer med å set­te sam­men en ef­fek­tiv op­po­si­sjon. Det kan føre til uav­hen­gi­ge par­la­ments­med­lem­mer, et split­tet bri­tisk­ar­bei­der­par­ti og et so­sia­lis­tisk Labour-par­ti på yt­ters­te venstre­fløy.

Skit­ten­tøy­vas­ken i par­ti­et har på­gått i to år. Re­sul­ta­tet av den ind­re par­ti­uro­en av­hen­ger av valg- re­sul­ta­tet og hva Cor­byn gjør i etter­kant.

Blant Labours un­der­hus­med­lem­mer har mot­stan­den mot Cor­byn vært stor. I 2016 holdt et mis­til­lits­vo­tum på å fel­le ham. Flere av par­ti­ets par­la­ments­med­lem­mer vil ik­ke sit­te i hans skygge­ka­bi­nett. Man­ge som har tjent un­der ham, har truk­ket seg. De har alle håpt at Cor­byn vil­le trek­ke seg fri­vil­lig. Men Cor­byn hol­der på mak­ta, i et håp om at venstre­sida, med hjelp fra gras­rota i med­lems­mas­sen, skal hol­de kon­trol­len i par­ti­et.

Så langt har Cor­byn lyk­tes. I de to åre­ne Cor­byn har vært Labour-le­der, er han blitt ut­ford­ret til le­der­kamp én gang, og det var i 2016. Cor­byn har mas­siv støt­te blant gras­rota i par­ti­et, men så godt som in­gen støt­te i parti­or­ga­ni­sa­sjo­nen og blant par­ti­ets folke­valg­te i par­la­men­tet. Støt­ten fra gras­rota i par­ti­et sør­get for at han ble gjen­valgt. Valg­sei­e­ren skyld­tes også Labours valg­reg­ler: Le­de­ren vel­ges av hele med­lems­mas­sen i ar­bei­der­par­ti­et og ik­ke bare av par­ti­ets par­la­men­ta­ri­ke­re.

Ien må­ling sent i mai, men­te 75 pro­sent av Cor­byns egne un­der­hus­med­lem­mer at han er uskik­ket til å være stats­mi­nis­ter. Ald­ri har et par­ti hatt en le­der som er så upo­pu­lær blant sine egne. Mot­stan­den i fol­ket har også vært stor. Cor­byns per­son­li­ge må­lin­ger har lig­get på mi- nus­si­den. De fær­res­te, også Labour-til­hen­ger­ne, har sett for seg Cor­byn som en frem­ti­dig stats­mi­nis­ter.

Par­ti­ets valg­pro­gram ble lan­sert i be­gyn­nel­sen av mai, og Labours po­li­tikk ble ka­rak­te­ri­sert som uto­pisk og urea­lis­tisk. I 1983 ble par­ti­ets valg­pro­gram stemp­let som ”det lengs­te selv­mords­bre­vet i his­to­ri­en”. Årets pro­gram lig­ger ideo­lo­gisk i sam­me gate. Høye skat­ter, na­sjo­nalt ei­er­skap av jern­ba­ner, post, ener­gi og an­nen in­du­stri, ster­ke fag­for­enin­ger og in­gen tak på inn­vand­ring. Parti­pro­gram­met ly­der edelt, men er nep­pe en rea­lis­tisk po­li­tikk i da­gens Stor­bri­tan­nia. Ti­den har løpt fra Cor­byn, og po­li­tik­ken han står for er ut­da­tert. I 1983 gjor­de Labour sitt dår­ligs­te valg i et­ter­krigs­ti­den. Par­ti­et fikk 209 av 650 se­ter i un­der­hu­set. Årets valg kan bli like dår­lig. Po­li­tik­ken er i hvert fall for­stem­men­de lik, med en le­der som iro­nisk nok ble valgt inn i un­der­hu­set nett­opp ved val­get i 1983. Labours le­der den gang, Michael Foot, trakk seg etter val­get.

Spørs­må­let den­ne gan­gen er hvor stort tap som må til for at Cor­byn trek­ker seg. I 2015 fikk Mi­li­band 232 se­ter og gikk på da­gen. Cor­byn har vært nø­len­de til å sva­re på om han trek­ker seg ved ne­der­lag. Det vir­ker som hans ideo­lo­gis­ke kamp er å be­fes­te venstre­si­das makt i par­ti­et, og at det er vik­ti­ge­re enn stats­mi­nis­ter­kam­pen. Valg­kam­pen så langt har nem­lig vist at han er mer in­ter­es­sert i å snak­ke til egne til­hen­ge­re enn å over­tale vel­ge­re som er på vip­pen.

To­ny Blair vant val­get for Labour sis­te gang i 2005. Si­den den gang har Labour tapt par­la­ments­val­ge­ne. Nå ty­der me­nings­må­lin­ge­ne på at Cor­byn vil gjø­re et bed­re valg enn det så ut til i april og mai. Han ta­per nok fort­satt val­get den 8. juni. Men han kan vin­ne par­ti­et, og fort­set­te som parti­le­der.

FOTO: NTB SCANPIX

Blant Labours un­der­hus­med­lem­mer har mot­stan­den mot Cor­byn vært stor. I 2016 holdt et mis­til­lits­vo­tum på å fel­le ham, skri­ver ar­tik­kel­inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.