En blir ik­ke fris­ke­re av kutt i syke­løn­na

For ik­ke så len­ge si­den gikk seks ung­doms­par­ti­er (Unge Høy­re, Fpu, Unge Venst­re, Kr­fu, Sen­ter­ung­dom­men og Grønn ung­dom) ut i medie­ne og krev­de kutt i sykelønnsordningen.

Faedrelandsvennen - - MENING - KRISTINE HALLINGSTAD, Ung­doms­kan­di­dat for Aust-agder Ar­bei­der­par­ti

Ung­doms­par­ti­ene me­ner ord­nin­gen vi har i dag er for dyr, og der­med ik­ke bære­kraf­tig i frem­ti­den. Det­te er gam­mel ar­gu­men­ta­sjon fra høyre­si­den når det gjel­der gode vel­ferds­ord­nin­ger, og en over­ras­ken­de ven­ding fra noen av sen­trums­par­ti­ene. Hoved­ar­gu­men­tet for å kut­te i syke­lønn er at det vil føre til la­ve­re syke­fra­vær.

Se­nior­fors­ker Arn­stein Mykle­tun ved Folke­helse tut­tet me­ner at å kut­te i syke­lønn i mind­re pe­rio­der (ka­rens­da­ger) vil ha til­sva­ren­de null ef­fekt på syke­fra­væ­ret. Det er rik­tig at Nor­ge lig­ger på topp i syke­fra­vær. Men det er lang­tids­syke­mel­ding som er den størs­te ut­ford­rin­gen, og ik­ke at en ar­beids­ta­ker har fe­ber i noen da­ger. Kutt i syke­lønn vil hel­ler pres­se ar­beids­ta­ker­ne over på and­re trygde­ord­nin­ger el­ler so­sia­le ut­gif­ter. Ri­si­ko­en med for­sla­get om kutt i syke­lønn er der­for at vi får flere syke på jobb, og i ver­ste fall at flere ar­beids­ta­ke­re må over på lang­va­ri­ge trygde­ord­nin­ger. Det er ik­ke rik­tig medi­sin. Det er lett av ung­doms­po­li­ti­ke­re å være brå­kjekk før man i det hele tatt har be­gynt i ar­beids­li­vet.

Det er et pa­ra­doks at Unge høy­re og Fpu, som med sine re­gje­rings­par­ti­er gir 25 mil­lio­ner i skatte­kutt i året til de som har mest, ik­ke vil gi full syke­lønn til ar­beids­ta­ke­re. I for­sla­get om kutt i syke­lønn lig­ger det en enorm mis­til­lit til at folk mis­bru­ker sykelønnsordningen. Den­ne mis­til­li­ten dek­kes over med å set­te grup­per opp mot hver­and­re. F.eks de med jobb og de uten, og de som er syke­meld­te mot de som er uføre. Det er in­gen mot­set- ning mel­lom dis­se grup­pe­ne. Å kut­te i syke­løn­nen gir ik­ke mer til den som er ufør. Å kut­te i syke­lønn til de som er i jobb, ska­per ik­ke flere ar­beids­plas­ser til de som står uten­for.

Ar­bei­der­par­ti­et vil gjø­re mer for å for­hind­re at folk blir syke­meld­te og at de som er syke­meld­te skal kun­ne kom­me raskt til­ba­ke gjen­nom av­ta­len om in­klu­de­ren­de ar­beids­liv. Vi må også for­hind­re mis­bruk av syke­lønns­ord­nin­ger. Ar­bei­der­par­ti­et ønsker trygg­het i jobb for den en­kel­te. Da er det vik­tig at vi har et sam­funn som vi­ser til­lit til at folk selv vet når de er for syke til å kom­me på jobb.

Å kut­te i syke­lønn er his­to­rie­løst, og vil ram­me sær­lig lavt­løn­ne­de. Ik­ke minst vil det brin­ge oss til­ba­ke i tid – ik­ke frem­over.

❞ I for­sla­get om kutt i syke­lønn lig­ger det en enorm mis­til­lit til at folk mis­bru­ker sykelønnsordningen.

FOTO: NTB SCANPIX

Å kut­te i syke­lønn er his­to­rie­løst, og vil ram­me sær­lig lavt­løn­ne­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.