Er kom­mune­øko­no­mi­en bra?

Det­te på­står i alle fall Svein Har­berg, stor­tings­re­pre­sen­tant fra Høy­re i Ag­der­pos­ten den 23/5.

Faedrelandsvennen - - MENING - THOR KREFTING NISSEN, Oslo

●● Grunn­la­get for på­stan­den skal være at 7 av 15 kom­mu­ner i AustAg­der har fått en høy­ere vekst i frie inn­tek­ter enn gjen­nom­snit­tet i lan­det. Det­te skal iføl­ge Har­berg skyl­des re­gje­rin­gens po­li­tikk. Nå er det jo slik at 7 av 15 kom­mu­ner til­sva­rer at bare 47% av kom­mu­ne­ne i Aust-agder har fått bed­re øko­no­mi mens 53% har hatt stag­na­sjon el­ler re­du­ser­te inn­tek­ter. Skyl­des ik­ke det­te også re­gje­rin­gens po­li­tikk? Har det noe med sta­tens for­de­ling av mid­ler til kom­mu­ne­ne å gjø­re? Hvor mye skyl­des inn­sat­sen til po­li­ti­ker­ne, sam­ferd­sel, geo­gra­fi, be­folk­nings­tett­het og der­med næ­rings­ut­vik­ling og skatte­inn­tek­ter osv.? Det skul­le vært in­ter­es­sant å vite. Hvor­dan er for­res­ten ut­vik­lin­gen av kom­mune­øko­no­mi­en i Vest-agder? Er det mer enn 47% av kom­mu­ne­ne i Vest-agder som har fått en øk­ning i frie inn­tek­ter? Vest-agder kan jo ik­ke ak­sep­te­re å bli slått av Aust-agder. Hvis Høy­re/frp re­gje­rin­gen i den­ne pe­rio­den har gitt kom­mu­ne­ne bed­re øko­no­mi for å styr­ke vik­ti­ge vel­ferds­tje­nes­ter til inn­byg­ger­ne kan ik­ke jeg skjøn­ne Høy­re og re­gje­rin­gens ar­gu­men­ta­sjon om kom­mune­sam­men­slå­ing til stør­re en­he­ter for gi inn­byg­ger­ne bed­re vel­ferds­tje­nes­ter. Da har det helt åpen­bart lig­get helt and­re hen­sik­ter bak kom­mune­re­for­men som hver­ken San­ner el­ler re­gje­rin­gen vil ut med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.