DAB el­ler FM

Faedrelandsvennen - - MENING - AS­BJØRN SØ­REN­SEN HANS FR. GRØVAN, stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

Jeg har en­de­lig fått meg DAB i bi­len.

●● Så når FM for­svin­ner, skal DAB le­ve­re ny­he­ter og mu­sikk. Da er det bare å be ret­te ved­kom­men­de å sør­ge for at DAB kan mot­tas uten brudd på Hå­nes, i Ro­na og på Strøm­me. Det er sik­kert også and­re de­ler av byen som har like dår­lig dek­ning som de nevn­te. Hvis ik­ke, så er DAB en dår­lig er­stat­ning for FM. ske res­sur­ser og som det ut fra våre drifts­for­hold er na­tur­lig å pro­du­se­re i Nor­ge. Jeg er glad for det am­bi­siø­se pro­duk­sjons­må­let som ble satt i jord­bruks­mel­din­gen og som sier at mat­pro­duk­sjo­nen skal ha et om­fang som dek­ker in­nen­lands etter­spør­sel og eks­port. Skal vi få til det­te må vi sat­se på bon­den, og det kom­mer KRF til å fort­set­te å gjø­re.

Skal vi kla­re å pro­du­se­re mer mat på nors­ke res­sur­ser så må vi ta i bruk hele lan­det. Der­for sør­get KRF for at for­ny­ings­be­ho­vet på små og mel­lom­sto­re bruk nå blir tatt mer al­vor­lig gjen­nom vårt for­slag om en egen red­nings­plan for gjen­nom­snitts­fjø­sa på 15-30 kyr. Dis­se ut­gjør tyng­den av melke­fjøs, og de har både un­der den for­ri­ge og den­ne re­gje­ring levd i skyg­gen av stør­re ro­bot­fjøs. I jord­bruks­mel­din­gen tok Stor­tin­get tak i det­te og for­ny­ings­be­ho­vet på små og mel­lom­sto­re bruk skal nå tas mer på al­vor. I til­legg vil KRF sik­re en vi­dere­fø­ring og styr­king av virke­mid­ler som er dif­fe­ren­si­er­te etter geo­gra­fi og struk­tur.

KRF er stol­te over bøn­de­ne våre som pro­du­se­rer mat av høy kva­li­tet! Vi hei­er på norsk land­bruk og ønsker flere bøn­der og mer norsk mat­pro­duk­sjon, og det skal vi leg­ge til ret­te for gjen­nom vår po­li­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.