KRF sat­ser på bon­den

Faedrelandsvennen - - MENING -

For fem uker si­den ved­tok Stor­tin­get en ny jord­bruks­po­li­tikk

●● En po­li­tikk som leg­ger til ret­te for et ak­tivt land­bruk over hele lan­det, som sat­ser på en va­riert bruks­struk­tur og som sat­te et pre­sist inn­tekts­mål som sik­rer at bøn­de­ne får be­talt for den vik­ti­ge job­ben de gjør for oss. KRF tror på bon­den og ønsker å sat­se på land­bru­ket, og vi har ik­ke glemt ved­ta­ke­ne som ble gjort den­ne vår­en.

Inn­tekt er et av de vik­tigs­te virke­mid­le­ne for å sik­re re­krut­te­ring og et fort­satt ak­tivt land­bruk over hele lan­det. Det er in­gen tvil om at inn­tekts­ni­vå­et i jord­bru­ket er la­ve­re enn el­lers i sam­fun­net. KRF me­ner at det av hen­syn til re­krut­te­rin­gen og for å heve inn­tekts­ni­vå­et i næ­rin­gen er vik­tig å re­du­se­re inn­tekts­ga­pet mel­lom jord­bru­ket og and­re i sam­fun­net. Det­te har også Stor­tin­get ved­tatt og det skal føl­ges opp.

KRF me­ner at land­bru­kets vik­tigs­te opp­ga­ve er å pro­du­se­re fôrog mat­va­rer med grunn­lag i nor-

ODDVAR BERGE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.