Stor stå­hei for in­gen­ting

Hal­van­nen ti­mes mu­si­kalsk tea­ter­un­der­hold­ning om fiske­opp­drett og gen­ma­ni­pu­le­ring er litt for­vir­ren­de og lang­somt til å be­gyn­ne med, men en­der som et ok show.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OT­TO SYVERTSEN

«Kveite­prin­sen»

Av Jon Rør­mark (mu­sikk), Ås­leik Eng­mark og Askild Ha­gen (li­bret­to) Re­gi: Ar­vid Ones Sce­no­gra­fi: Even Bør­s­um Kil­den Ope­ra

Hvis du ser «Kveite­prin­sen» og tror du ser en ope­ra og el­lers er av den nok­så van­li­ge opp­fat­ning at hand­lin­gen i de fles­te ope­ra­er er tul­le­te inn­til det ab­sur­de, vil du få alle dine for­vent­nin­ger, el­ler for­dom­mer, opp­fylt. Men «Kveite­prin­sen» er ik­ke en ope­ra.

Det vi­de­re be­gre­pet musikkteater er langt mer dek­ken­de. En kan også snak­ke som show, rett og slett, om pa­ro­di, om lett un­der­hold­ning, om ab­surd og gans­ke på­kos­tet sce­nisk eks­tra­va­gan­se. Selv opp­lev­de jeg det nær­mest som en mo­der­ne vri på Shake­spea­res minst like ab­sur­de ko­me­die «Stor stå­hei for in­gen­ting». Bare med den for­skjell at her ble det sun­get i ste­det for snak­ket.

Tre dyk­ti­ge ak­tø­rer do­mi­ne­rer sce­nen, en­ten de nå er folk el­ler fisk. El­ler krab­be. Tu­va Sem­mingsen, Es­pen Be­ra­nek Holm og Nils Ha­rald Sø­dal har hver for seg lasse­vis med sce­nisk er­fa­ring og har fun­net sam­men i et dyp- vann­s­opp­kok av en fiske­sup­pe, og det ser ut som de ko­ser seg og har det vir­ke­lig moro sam­men.

I små mel­lom­spill foran scene­tep­pet opp­trer de sam­men med mu­si­ker­ne: Ja­mes Dudd­le, Hen- ning Sel­dal og Øystein Hei­de Aad­land – samt­li­ge med trekk­spill, i noe som er en slags pa­ro­di på sør­lands­vi­ser.

Hand­lin­gen unn­drar seg gjen­for­tel­ling. Til det er den for merk- ver­dig. Som i all an­nen ope­ra, er det noen som dør. El­ler fry­ses ned. Og ti­nes opp igjen. Og noen som le­ver lyk­ke­lig til sine da­gers ende. Det er lagt sto­re res­sur­ser i sce­no­gra­fi og ko­sty­mer.

Inni­mel­lom får vi noen rik­tig vak­re sce­ner fra Ny-helle­sund. Og en ny vise fra Gam­le Helle­sund, el­ler var det om­vendt?

Mu­si­kalsk sett dek­kes svært man­ge sjan­ge­re. Noen hint i ret­ning klas­sis­ke og vel­kjen­te to­ner fore­kom­mer, men el­lers er det mye ny og frisk mu­sikk som pre­sen­te­res, sær­lig mot slut­ten der liv­li­ge ryt­mer gjør at hel­he­ten nær­mer seg et Broad­way-show, el­ler i alle fall noe fra Chat Noir.

Det er mye stå­hei for in­gen­ting, hvis en le­ter etter me­ning i den­ne opp­set­nin­gen. Men for den som har lyst til å opp­le­ve noe en ald­ri har sett ma­ken til før, kan det sak­tens bli spi­se­lig fangst på kro­ken.

FOTO: KIL­DEN

Tu­va Sem­mingsen, Nils Ha­rald Sø­dal og Es­pen Be­ra­nek Holm i den for­seg­gjor­te sce­no­gra­fi­en til fore­stil­lin­gen «Kveite­prin­sen»

FOTO: KIL­DEN

En Kvei­te og en gen­ma­ni­pu­lert Kvei­te: Nils Ha­rald Sø­dal og Es­pen Be­ra­nek Holm

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.