Spørs­mål jeg ik­ke viss­te jeg sav­net

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ANETTE OS

QUIZ «Hva vet du om da­mer?»

Mar­ta Bre­en. Illustrasjon: Jen­ny Jor­dahl

Ma­ni­fest

Tren­ger vi egent­lig en spørre­bok der spørs­må­le­ne kun hand­ler om kvin­ner?

Sva­ret er egent­lig helt åpen­bart. Sva­ret er ja.

«Kvin­ner er in­gen ny opp­fin­nel­se. Det kan bare vir­ke sånn iblant», skri­ver for­la­get selv i om­ta­len av boka.

Det er ik­ke før man blir obs på det, at man vir­ke­lig leg­ger mer­ke til det. For vet vi ik­ke litt mer om «vik­ti­ge menn», enn om «vik­ti­ge kvin­ner»? Og do­mi­ne­rer ik­ke gut­ter og menns his­to­ri­er i fil­mer, tv-de­bat­ter, his­to­rie­bø­ker og i media? Fak­tisk hand­ler åtte av ti bio­gra­fi­er som kom­mer ut i Nor­ge i dag om menn.

Det er også ut­gangs­punk­tet for at for­fat­ter Mar­ta Bre­en la­get en quiz­bok med 500 spørs­mål, med svar­al­ter­na­ti­ver, om nett­opp kvin­ner. Spørs­må­le­ne hand­ler om alt fra po­li­tikk og his­to­rie til sport og kul­tur. Fel­les for spørs­må­le­ne er at alle selv­sagt hand­ler om kvin­ner.

Og den ide­en er god.

«Hvem sa «Du fø­des ik­ke som kvin­ne, du blir det?», «Hvil­ket land var først ute i ver­den med å gi kvin­ner stemme­rett?» og «Hvor lang er en gjen­nom­snitt­lig skje­de»?

Noen spørs­mål er al­vor­li­ge. And­re kan man hum­re av. Si­de­ne er il­lust­rert med vit­ti­ge teg­nin­ger fra Jen­ny Jor­dahl.

I fjor kom Bre­en med boka «60 da­mer du skul­le ha møtt. Norsk kvinne­his­to­rie for deg som har det tra­velt», også den­ne il­lust­rert av Jor­dahl.

Både i den for­ri­ge boka og i den­ne får de fram po­en­get. At det fin­nes kvin­ner som har gjort en vik­tig jobb for sam­fun­net vårt. Og det selv­sag­te po­en­get, at kvin­ner er like vik­ti­ge som menn. Da er det fint med spørs­mål som gjør oss eks­tra be­viss­te på det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.