Tre topp­kam­per borte – tre tap i slutt­mi­nut­te­ne

Starts tre tap i år har kom­met på av­gjø­ren­de mål mot i slutt­mi­nut­te­ne.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

– Det er utro­lig ir­ri­te­ren­de at vi har tapt tre borte­kam­per mot topp­lag på ak­ku­rat sam­me måte. Vi har kom­met til­ba­ke i kam­per og vært det bes­te la­get mot slut­ten, men tapt, sier Da­ni­el Aase.

Han sik­ter til borte­kam­pe­ne mot Bodø/glimt, Ran­heim og søn­da­gens opp­gjør mot Mjøndalen. Det er de tre se­rie­kam­pe­ne Start har tapt i årets se­song.

I samt­li­ge kam­per har av­gjø­rel­sen falt i slutt­mi­nut­te­ne. Mot både Bodø/glimt og Mjøndalen har Start kom­met til­ba­ke og ut­lik­net mot­stan­der­nes le­del­se, men tapt til slutt. Mot Mjøndalen stod Start med lua i hån­da da de le­ve­rate år­s­vers­te i 1. om­gang mot brun­trøy­ene, for så å kom­me til­ba­ke og tro at de har sik­ret seg po­eng. I ste­det sco­ret brun­trøy­ene etter 93 mi­nut­ter.

1. OM­GANG VAR ÅR­S­VERS­TE

– Det vi le­ve­rer mot Mjøndalen i 1. om­gang, er det dår­ligs­te vi har gjort i år. Men når vi kom­mer til­ba­ke skal vi ha med oss noe her­fra, sier kap­tein Si­mon Lar­sen, som etter­lys­te nøy­ak­tig­het og klok­skap i slutt­mi­nut­te­ne mot Mjøndalen. I ste­det ble det flere ball­tap og et bil­lig bak­lengs­mål.

– Det er ik­ke sik­kert ky­nis­me er et rik­tig ord. Det hand­ler også om å fort­set­te å tør­re å spil­le og hol­de ho­det kaldt. Jeg sy­nes vi skal tør­re å gå for å vin­ne når vi kom­mer i den si­tua­sjo­nen vi gjør. Men det hand­ler også om å ik­ke ta dum­me valg som gjør at vi spil­ler på oss trøb­bel, sier Aase.

– Det hand­ler om å ten­ke og ta smar­te valg. Jeg tenk­te at vi skul­le i hvert fall ta med oss ett po­eng da vi ut­lik­net her, men det klar­te vi ik­ke, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

– Hva gjør de­re med det? Det er ik­ke førs­te gang de­re ry­ker på borte­bane i slutt­mi­nut­te­ne?

– Nei. Det hand­ler om å gjø­re det bed­re nes­te gang og være smart. Men det er nok også litt til­fel­dig. Vi av­gjor­de jo i slutt­mi­nut­te­ne mot Troms­da­len og Sand­nes/ulf, sva­rer Pe­der­sen, som var både skuf­fet og for­ban­net i pau­sen på Isach­sen Sta­dion.

– Vi mang­let rå­ska­pen og du­ell­kraf­ten, som må lig­ge i bun­nen. I førs­te om­gang er vi så dår­li­ge at jeg ik­ke har sett på ma­ken, sa Pe­der­sen etter­på.

FLERE TOPP­LAG TAP­TE

Si­mon Lar­sen sa det også i klar­tekst.

– Det er så man­ge som er så langt fra ni­vå­et de har in­ne at det er skrem­men­de, sier Start-kap­tei­nen, som så Mjøndalen ta le­del­sen etter bare fire mi­nut­ter.

I rett­fer­dig­he­tens navn skul­le brun­trøy­ene hatt stør­re le­del­se enn 1-0 til pau­se, men Start spis­te seg sak­te, men sik­kert inn i kam­pen og ut­lig­net ved Abu­ba­car Ibra­hum etter et fint inn­legg av beste­mann Da­ni­el Aase.

Men da Start ro­tet det til og mis­tet bal­len på over­tid, fikk Amahl Pelle­gri­no sendt bal­len til inn­byt­ter Andreas Hel­lum som ble match­vin­ner med en kald av­slut­ning nede til venst­re for Hå­kon Op­dal.

Start ble dyt­tet ned til tredje­plass på ta­bel­len etter hel­gens run­de. Ran­heim slo Bodø/glimt på hjemme­bane, mens Sand­nes Ulf – en an­nen opp­rykk­s­kan­di­dat – tap­te 1-3 borte mot ny­opp­ryk­ke­de Florø.

FOTO: NTB SCANPIX

Andreas Hel­lum jub­ler for Mjøn­da­lens sco­ring på over­tid mot Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.