Se­son­gens førs­te sei­er

Faedrelandsvennen - - SPORT - HENRIK GILL

Jerv vant for­tjent 2-0 hjem­me mot El­ve­rum, og fikk med det sin etter­leng­te­de førs­te sei­er i årets første­di­vi­sjon.

Etter man­ge sjan­ser i første­om­gang, gikk hjemme­la­get opp i le­del­sen da kap­tein Glenn An­der­sen sco­ret på straffe­spark etter 38 mi­nut­ter. Jerv dob­let le­del­sen etter 62 mi­nut­ter, da Ei­rik Haug­stad ban­ket bal­len i nett­aket fra skrått hold.

Jerv-tre­ner Arne Sand­stø var førn­øyd med la­get sitt etter kam­pen, men me­ner at sei­e­ren bur­de ha kom­met len­ge før den gjor­de.

– Det fø­les litt rart, vi bur­de vun­net for len­ge, len­ge si­den. Det vik­tigs­te for oss er at vi har kom­met over den­ne knei­ken. Vi har prøvd hardt man­ge gan­ger, og har van­lig­vis vært det fø­ren­de la­get. I dag ska­per vi mest mens de ska­per lite, som er nok til at vi vin­ner kam­pen, sier han.

Sand­stø ro­ser også spil­ler­ne sine etter kam­pen.

– Jeg er im­po­nert over at spil­ler­ne kla­rer å fort­set­te å ha tro­en. De lot ik­ke noen ner­ver ta over­hånd, så der har spil­ler­grup­pen vært utro­lig bra, skry­ter tre­ne­ren.

Tre­ne­ren me­ner også at Jerv vant fullt for­tjent mot El­ve­rum.

– Vi er det bes­te la­get, og jeg sy­nes ik­ke de (El­ve­rum) bi­drar med så vel­dig mye. Men de kom­mer litt på slut­ten da de slår en del langt, men ska­per som sagt hel­dig­vis ik­ke så mye.

FOTO: HENRIK GILL

Jerv kun­ne en­de­lig jub­le for årets førs­te tre­po­en­ger i første­di­vi­sjon, da de slo El­ve­rum 2-0.

FOTO: THO­MAS GILL

Arne Sand­stø var for­nøyd etter kam­pen mot El­ve­rum, men me­ner at den førs­te sei­e­ren bur­de kom­met for lengst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.