Nor­ges ster­kes­te ti må­ne­der etter fød­se­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Ti må­ne­der etter barne­fød­se­len gjor­de Jan­ne Gran­da­len come­back, og kan for fjer­de gang ti­tu­le­re seg som Nor­ges ster­kes­te kvin­ne i vekt­klas­sen un­der 70 kilo.

– Jeg be­gyn­te med strong­mans­por­ten i 2012, men had­de i for­bin­del­se med barne­fød­se­len i fjor høst et års pau­se. Årets kon­kur­ran­se var tøff, og flere slet med eks­tra tun­ge løft og velt, sier Jan­ne Gran­da­len.

39-årin­gen fra Arendal (bo­satt i Grimstad) tok lør­dag en su­ve­ren sam­men­lagt­sei­er i kvinne­klas­sen opp til 75 kilo un­der «Nor­way´s Stron­gest 2017» som ble ar­ran­gert på Od­der­øya. Hun er tid­li­ge­re en gang også blitt ver­dens­mes­ter i strongman-spor­ten.

MANNSDOMINERT

– Det er jo ik­ke ak­ku­rat man­ge kvin­ner som dri­ver med det­te. I til­legg til mye tre­ning gjel­der det å være be­visst på kost­hol­det. For å lyk­kes må en spi­se mye karbo­hy­dra­ter og mind­re pro­tein, ak­ku­rat mot­satt av ved kropps­byg­ging som jeg drev med tid­li­ge­re, sier Jan­ne Gran­da­len.

Hun tre­ner i Arendal sam­men med Gry-ani­ta Op­dal fra Grim- stad. Op­dal tok tredje­plas­sen i hel­gas nor­ges­mes­ter­skap i sam­me vekt­klas­se som venn­in­nen.

STYR­KE OG UTHOLDENHET

– Her stil­les det enor­me krav til styr­ke og utholdenhet, men de som må­ler kref­ter her er jo også Nor­ges ster­kes­te kvin­ner og menn, sier Lars Erik Nil­sen.

Han er en av ar­ran­gø­re­ne av lør­da­gens nor­ges­mes­ter­skap i strongman som ble ar­ran­gert på Od­der­øya. Det var to­talt 35-ut­øve­re som mål­te kref­ter.

180 KILO TUNG STEIN

Det ble kon­kur­rert i uli­ke vekt- klas­ser, og ut­øver­ne som fikk flest po­eng sam­men­lagt i alle øvel­se­ne vant. For uten­for­stå­en­de er kan­skje øvel­sen som går ut på å løf­te sto­re, run­de stei­ner den mest kjen­te. Her skal så man­ge som mu­lig av fem stei­ner som de kla­rer opp på et 120 centi­me­ter høyt pla­tå. Stei­ne­ne blir tyng­re og tyng­re, og den størs­te i herre­klas­sen vei­er hele 180 kilo. Der­som flere skul­le kla­re å løf­te opp alle stei­ne­ne in­nen ett mi­nutt, er det den som har brukt kor­test tid som vin­ner.

Med unn­tak av i fjor har «Nor­ges Ster­kes­te» blitt ar­ran­gert i Kristiansand hvert år si­den 2005.

Klas­se −63 kg (kvin­ner): 1. Khan­ja­na Tvei­ter­ås 2. Thea Jo­hanne Orme­stad 3. Mai­ken Sundt

Klas­se −75 kg (kvin­ner): 1. Jan­ne Gran­da­len 2. Ceci­lie Worm­dahl 3. Gry-ani­ta Op­dal

Klas­se: −80 kg (her­rer): 1. John­ny Steig 2. Tom Gles­sing 3. Mads Even Bjor­heim

Klas­se: −90 kg (her­rer): 1. Loyd Kaa­land 2. Kjetil Fin­nes 3. Da­ni­el Fa­ger­bekk

Klas­se: −105 kg (her­rer): 1. Nils Kjetil San­de 2. Hå­kon Haug­land 3. Jon Ei­nar Haug­land

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Her prø­ver Jan­ne Gran­da­len seg på den sis­te stei­nen som vei­er 100 kilo, men måt­te se­kun­der se­ne­re slip­pe den i bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.