Gle­de­li­ge tegn til op­ti­mis­me

Sta­dig fle­re ele­ver full­fø­rer vi­dere­gå­en­de sko­le, NAV mel­der at le­dig­he­ten går ned og et be­man­nings­byrå for­tel­ler om øken­de etter­spør­sel et­ter ar­beids­kraft på Ag­der. For­hå­pent­lig­vis ser vi nå be­gyn­nel­sen på en ny opp­gangs­pe­rio­de i lands­de­len.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Det kan vir­ke som om det om­si­der er gode ny­he­ter fra ut­dan­nings- og ar­beids­li­vet på Ag­der. I en lands­del som har vært hardt ram­met av ned­gan­gen for olje­le­ve­ran­dør­in­du­stri­en, og som også har slitt med dår­li­ge tall for full­ført og be­stått vi­dere­gå­en­de, ser vi nå po­si­ti­ve tren­der.

det er kan­skje spe­si­elt hyg­ge­lig at drop-out tal­le­ne fra vi­dere­gå­en­de er nedad­gå­en­de, for her er det også snakk om unge men­nes­ker og de­res håp for en til­væ­rel­se med øko­no­misk trygg­het og mu­lig­he­ter for selv­rea­li­se­ring i ar­beids­mar­ke­det. Vi vet jo at løs til­knyt­ning til ar­beids­li­vet kan være en lei spi­ral å hav­ne i, og hvis unge men­nes­ker kla­rer å full­fø­re en ut­dan­nel­se, gir det håp for bed­re ut­slag på fle­re leve­kårs-baro­met­re. Det er grunn­plan­ken.

Fyl­kes­ut­dan­nings­sjef Ar­ly Hau­ge me­ner ned­gan­gen er et re­sul­tat av mål­ret­tet ar­beid. Tet­te­re opp­føl­ging av både læ­re­re og ele­ver un­der­veis, eks­tra opp­føl­ging ved kri­tis­ke over­gan­ger fra et trinn til et an­net, har vært av­gjø­ren­de i ar­bei­det og også det å sik­re lære­plas­ser. 75,4 pro­sent av ele­ve­ne i fyl­ket som star­tet på vi­dere­gå­en­de i 2011 full­før­te og be­sto i lø­pet av fem år. Det er over fem pro­sent fle­re enn det var for sju år si­den.

ned­gan­gen i ar­beids­le­dig­he­ten gir også grunn til op­ti­mis­me. På lands­ba­sis er den pro­sent­vise ned­gan­gen fra mai 2016 12 pro­sent, mens for Vest-ag­der er det 19 pro­sent fær­re ar­beids­le­di­ge sam­men­lik­net med i fjor. No­en av dis­se er på til­tak og fort­satt har vi en vei å gå – det er fort­satt fle­re le­di­ge her enn for lan­det sett un­der ett. Le­dig­he­ten i Vest-ag­der er 3,0 pro­sent av ar­beids­styr­ken, noe som er 0,4 pro­sent høy­ere enn det na­sjo­na­le gjen­nom­snit­tet.

det er bygg- og an­leggs­bran­sjen som er den størs­te dri­ve­ren, og pleie- og om­sorgs­sek­to­ren øker også og gir job­ber. Man­ge av dem som kom fra olje­le­ve­ran­dør-in­du­stri­en har klart å skaf­fe seg jobb igjen, og Be­man­nings­by­rå­et mel­der om en øk­ning i ak­ti­vi­te­ten i vår.

Alt det­te er for­hå­pent­lig­vis tegn på at vi går ly­se­re ti­der i møte.

Hvis unge men­nes­ker kla­rer å full­fø­re en ut­dan­nel­se, gir det håp for bed­re ut­slag på fle­re leve­kårs-baro­met­re.

Fyl­kes­ut­dan­nings­sjef Ar­ly Hau­ge er glad for at fle­re full­fø­rer og be­står vi­dere­gå­en­de sko­le, og me­ner det er et re­sul­tat av mål­ret­tet ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.