Vil ha mus­li­mer på ba­nen

Sokne­prest Ivar Skip­per­vold me­ner nors­ke mus­li­mer må bru­ke rama­dan til å ta ty­de­lig av­stand fra eks­tre­mis­men i egen tros­tra­di­sjon.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Jeg me­ner man ik­ke kan snak­ke om det som er ram­men rundt den mus­lims­ke høy­ti­den rama­dan, uten sam­ti­dig å ta av­stand fra de in­to­le­ran­ser som sprin­ger ut fra re­li­gio­nen, sier Ivar Skip­per­vold, sokne­prest i Ive­land kom­mu­ne, og vi­ser til de sis­te gru­som­he­te­ne på Lon­don brid­ge.

I et åpent brev til fle­re avi­ser re­fe­re­rer han til den bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren There­sa May, som sier at den onde og per­ver­se ideo­lo­gi­en som ba­se­rer seg på en eks­tre­mis­tisk ver­sjon av islam, ik­ke kan be­kjem­pes med mi­li­tær­makt ale­ne.

– MODERATE Må PROTESTERE

«Nå un­der rama­dan bør en­hver mus­lim som blir in­ter­vju­et om høy­ti­den ty­de­lig ta av­stand fra eks­tre­mis­men i egen tros­tra­di­sjon. Når vi hø­rer, ser og le­ser om fei­rin­gen, kan ik­ke bare den ide­el­le mål­set­ting for rama­dan de­les, vi må også få høre om rama­dan som en pro­test mot det i re­li­gio­nen som tar bort det vak­re og gode. Når re­li­gion blir eks­trem bru­tal ideo­lo­gi, må de moderate protestere høyt,» skri­ver Skip­per­vold i bre­vet, som er sti­let til Islamsk Råd i Nor­ge.

– ET OPPRIKTIG FOR­SLAG

Leder av Mus­limsk Union i Kris­tian­sand, imam Ak­mal Ali, sier han ser på ut­spil­let til Skip­per­vold som et oppriktig for­slag om hvor­dan mus­lims­ke le­de­re bør rea­ge­re mot ter­ror og eks­tre­mis­me.

– Vi bør bru­ke en­hver an­led­ning til å for­døm­me og snak­ke imot sli­ke kri­mi­nel­le hand­lin­ger. De som dri­ver med det­te, job­ber mot islam, frem­hol­der han.

Ali sier det er spe­si­elt ille når ter­ro­ren ram­mer un­der rama­dan.

– Rama­dan hand­ler jo nett­opp om å vise sym­pa­ti og med­fø­lel­se, og da er det eks­tra ille for oss når det skjer un­der høy­ti­den, sier han.

Ak­mal Ali sier han vil ta opp te­ma­et un­der fre­dags­bøn­nen i mos­ke­en i Kris­tian­sand.

– OGSÅ KRISTEN ONDSKAP

I det åpne bre­vet skri­ver Skip­per­vold, også kjent som mu­si­ker og tekst­for­fat­ter, at «I al­le re­li­gio­ner på­leg­ges det et sær­lig an­svar til ty­de­lig­het når re­li­gio­nen mis­bru­kes på det mest skam­me­li­ge.»

– Hvis ik­ke vi mø­ter den onde makt med en mot­makt, så har vi gitt oss. Det er der­for jeg i inn­leg­get re­fe­re­rer til Mar­tin Lut­her King og Frans av As­si­si, som møt­te ond­ska­pen i den krist­ne tra­di­sjo­nen med en kjær­lig­he­tens mot­makt. På sam­me måte tren­ger vi at mus­li­mer mø­ter det de­struk­ti­ve i egen tros­tra­di­sjon, ved å stå på bar­ri­ka­de­ne og være ty­de­li­ge, for­di rama­dan er en høy­tid som hand­ler om god­he­ten, pre­si­se­rer Skip­per­vold.

– HVORFOR SA DE IK­KE NOE?

Ab­dul­la­hi Ala­son, Ap-po­li­ti­ker og mus­lim, me­ner Skip­per­vold for­mu­le­rer noe vik­tig og rik­tig i sitt brev.

– Al­le må­ter å ta av­stand fra eks­tre­mis­me på, ak­tu­el­le, sier Ala­son.

Han er enig i at kam­pen mot eks­tre­mis­me må kom­me in­nen­fra, og at mus­lims­ke mil­jø­er og fa­mi­li­er må ta et opp­gjør.

– No­en har visst noe om ter­ro­ren i Lon­don, men in­gen sa noe. Det bør be­kym­re oss. Hva er grun­nen til at in­gen tok an­svar for å for­mid­le det de viss­te til myn­dig­he­te­ne? Hvorfor er det sånn av­stand mel­lom men­nes­ke­ne? In­gen fal­ler ned fra him­me­len og blir ter­ro­rist da­gen et­ter. No­en har vært våk­ne mens vi har so­vet, sier Ala­son.

Han vil ha re­li­giø­se le­de­re fra uli­ke re­li­gio­ner til å stå sam­men om å ta av­stand fra ter­ror, og er opp­tatt av at vi ik­ke de­ler sam­fun­net opp i «dem» og «oss».

– Det fel­les­ska­pet er det vik­tig å fron­te of­fent­lig, for da vi­ser vi at vi står sam­let mot det­te, me­ner han.

FOTO: ARKIVFOTO SARA MELISSA FROST

Ivar Skip­per­vold, sokne­prest, for­fat­ter og mu­si­ker, me­ner moderate mus­li­mer må bru­ke den islams­ke høy­ti­den rama­dan til å protestere mot det de­struk­ti­ve i egen tros­tra­di­sjon.

FOTO: SCANPIX

Mus­lims­ke bri­tis­ke skole­jen­ter vi­ser sin med­fø­lel­se med of­re­ne for ter­ro­ren i Lon­don.

FOTO: JON ANDERS SKAU

Imam Ak­mal Ali, leder av mos­ke­en i Kris­tian­sand.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ap-po­li­ti­ker Ab­dul­la­hi Ala­son fra Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.