Njå­stad tror på fler­tall

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Jeg er i tvil om hva jeg skal stem­me, sier stor­tings­re­pre­sen­tant In-

– Jeg har tro på at hun stem­mer for.

Det sva­rer stor­tings­re­pre­sen­tant Hel­ge A. Njå­stad (Frp) i en sms til Fædre­lands­ven­nen på spørs­mål om God­ske­sens tvil.

Njå­stad er leder for Stor­tin­gets kom­mu­nal- og for­valt­nings­ko­mi­té, og an­tar at al­le Frps 29 re­pre­sen­tan­ter vil gå inn for kom­mu­ne- re­for­men.

– In­gen har bedt grup­pen om å bli fri­stilt, skri­ver han.

Stor­tin­get skal også stem­me over re­gion­re­for­men, der da­gens 19 fyl­ker re­du­se­res til 11 re­gio­ner, der­iblant ett Ag­der. Her er både Høy­re, Frp, Venst­re og KRF eni­ge, så fler­tal­let er stør­re enn for kom­mune­re­for­men.

God­ske­sen er en sterk mot­stan­der av sam­men­slå­ing av de to Ag­der-fyl­ke­ne, og har tid­li­ge­re sig­na­li­sert at hun også her kan kom­me til å tros­se eget par­ti. Nå sier hun det­te om hva hun vil stem­me:

– Det kom­mer fram i de­bat­ten tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.