Eks­t­ra­lys voks­te ut av lo­ka­le­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

Be­drif­ten Eks­t­ra­lys har eks­pan­dert i en slik fart at de nå har byg­get seg et helt nytt kon­tor- og la­ger­bygg.

– Det sis­te halv­året har lite plass vært den di­rek­te år­sa­ken til at vi ik­ke har vokst så fort som vi kun­ne. Så det­te var vel­dig nød­ven­dig, sier dag­lig leder og grün­der, Karl Richard Dyb­vik.

Det har gått 13 år si­den han etab­ler­te fir­ma­et. I star­ten i ga­ra­sjen til mor med salg av billys­pro­duk­ter, og de førs­te åre­ne helt ale­ne.

Virk­som­he­ten voks­te jevnt og trutt. I 2008 flyt­tet han inn i de for­ri­ge lo­ka­le­ne på 500 kvad­rat­me­ter der han opp­tok halv­par­ten og lei­de ut res­ten.

BLE FOR SMÅTT

– Jeg fikk rå­det om å byg­ge mye stør­re enn det jeg vil­le tren­ge. Jeg had­de ald­ri trodd at også de lo­ka­le­ne skul­le bli for små, sier han.

Men et­ter at han be­gyn­te å an­set­te folk i 2011, har om­set­nin­gen økt med 50 pro­sent hvert enes­te år.

Til slutt var la­ger­ka­pa­si­te­ten sprengt, og ny­byg­get på 1600 kvad­rat­me­ter tvang seg fram. Det har kos­tet 17 mil­lio­ner kro­ner å byg­ge. Nå har han ni an­sat­te, og vil an­set­te to til i lø­pet av kort tid.

– Det har vært hardt ar­beid å kom­me hit vi er nå, med­gir Dyb­vik.

Det hand­ler alt­så om eks­t­ra­lys, spe­si­elt til kjøre­tøy og ar­beids­lys i for­bin­del­se med an­leggs­virk­som­het. Be­drif­ten im­por­te­rer ly­se­ne fra tre pro­du­sen­ter i Eng­land, som så sen­des vi­de­re til for­hand­le­re i Nor­ge.

Be­drif­ten har også ut­vik­let en nett­bu­tikk for salg.

Han er selv fra Span­ger­eid og har sett en even­tyr­lig ut­vik­ling i byg­da et­ter at Span­ger­eid­kana- len sto fer­dig i 2007. Si­den har det blitt bygd ho­tell, næ­rings­ut­vik­lin­gen har vært god i brygge­om­rå­det og bo­lig­byg­gin­gen har skutt fart.

– Jeg kjen­ner fle­re som voks­te opp her og som har bodd vek­ke no­en år. Nå vil de til­ba­ke, for­tel­ler Dyb­vik.

VIL SELGE

Når det gjel­der de gam­le lo­ka­le­ne, øns­ker han å selge byg­get.

– Da har vært en del in­ter­es­se, men så langt er det ik­ke solgt, sier han.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Grün­der bak Eks­t­ra­lys, Karl Richard Dyb­vik, på la­ge­ret av lys. Nå er det ik­ke len­ger plass­pro­ble­mer.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Det nye byg­get til Eks­t­ra­lys er på 1600 kvad­rat­me­ter, mer enn tre­dob­belt av hva det for­ri­ge byg­get er på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.