Anti­ter­ror­le­der vil be­væp

Bri­tisk po­li­ti er ge­ne­relt ik­ke be­væp­net med an­net enn en ba­tong. Det vil anti­ter­ror­le­de­ren ha slutt på.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Et­ter tre ter­ror­an­grep på tre må­ne­der me­ner re­gje­rin­gens tid­li­ge­re sik­ker­hets­råd­gi­ver at det er på tide med en ge­ne­rell be­væp­ning.

– Had­de han hatt vå­pen vil­le liv kun­ne blitt red­det.

Det vurderer Richard Kemp, en av Stor­bri­tan­nias anti­ter­ror­le­de­re, som har stått i spis­sen for det bri­tis­ke sik­ker­hets­rå­det kjent som Co­bra. Han har også vært med i re­gje­rin­gens etter­ret­nings­ko­mi­té.

UBEVÆPNET TRAFIKKPOLITI

Da ter­ro­ren nok en gang inn­traff i Lon­don lør­dag løp én en­kelt mann fram mot ter­ro­ris­te­ne. Han var be­tjent i trans­port­po­li­ti­et, og had­de ik­ke no­en an­nen be­væp­ning enn en ba­tong. Gjer­nings­men­ne­ne var be­væp­net med lan­ge kni­ver el­ler ma­che­ter.

Det end­te med at be­tjen­ten ble al­vor­lig ska­det av blant an­net kniv­hogg mot ho­det.

I et le­ser­brev i avi­sen Dai­ly Ex­press har Richard Kemp nå tatt til orde for at al­le bri­tis­ke be­tjen­ter be­væp­nes, slik at de har en re­ell sjan­se når de står over­for ter­ro­ris­ter el­ler and­re be­væp­ne­de gjer­nings­per­soner.

– Al­le be­tjen­ter må be­væp­nes, slik de gjør det i Nord-ir­land og i and­re euro­pe­is­ke land, skri­ver Kemp.

Sam­ti­dig fore­slår han at per­soner som knyt­tes til eks­tre­mis­me ut­vi­ses der­som de ik­ke er bri­tis­ke stats­bor­ge­re. Al­ter­na­tivt bør de fengs­les, me­ner Kemp:

– Den trus­se­len dis­se fien­de­ne ut­gjør vei­er mo­ralsk sett tyng­re enn de­res egne men­neske­ret­tig­he­ter.

FOR MYE AR­BEID

For øye­blik­ket har de bri­tis­ke sik- ker­hets­tje­nes­te­ne en lis­te over om­trent 23.000 mus­lims­ke eks­tre­mis­ter i lan­det, iføl­ge avi­sen The Ti­mes. 3000 av dis­se an­ses for å ut­gjø­re en trus­sel, og for øye­blik­ket skal det være 500 over­vå­kings­ope­ra­sjo­ner i gang.

Tal­le­ne vit­ner om et vold­somt press mot etter­ret­nings­tje­nes­ter og po­li­ti som skal av­ver­ge an­grep og stan­se plan­lag­te ter­ror­ak­sjo­ner.

Selv om det bri­tis­ke po­li­ti­et har fått ut­vi­det sin styr­ke be­trak­te­lig i form av de be­væp­ne­de pa­trul­je­ne som kan til­kal­les i nøds­si­tua­sjo­ner, er ma­jo­ri­te­ten av lan­dets po­liti­be­tjen­ter ube­væp­ne­de.

Et­ter an­gre­pe­ne i Pa­ris i 2015, hvor mi­li­tan­te isla­mis­ter blant an­net gikk til an­grep mot uteste­det Bata­clan, be­stem­te po­li­ti­et i Lon­don seg for å be­væp­ne langt fle­re av sine pa­trul­jer.

Po­liti­di­rek­tør Cres­sida Dick har over­for BBC av­vist å inn­føre en ge­ne­rell be­væp­ning av be­tjen­ter.

– Jeg tror rett og slett ik­ke at det vil være en for­nuf­tig re­ak­sjon som vil ha no­en ef­fekt mot den­ne trus­se­len, sier Cres­sida Dick.

Hun me­ner at be­folk­nin­gen ik­ke øns­ker å bo i et land hvor al­le po­liti­be­tjen­ter er be­væp­net.

50 SKUDD

Det var tungt be­væp­ne­de po­liti­folk som til slutt fikk satt en stop­per for lør­da­gens an­grep. De åt­te be­tjen­te­ne av­fyr­te rundt 50 skudd mot ter­ro­ris­te­ne, iføl­ge po­liti­le­del­sen.

– De be­væp­ne­de be­tjen­te­ne av­fyr­te et hit­til ukjent an­tall skudd for å være full­sten­dig sik­re på at de had­de nøy­tra­li­sert trus­se­len, he­ter det i en ut­ta­lel­se fra vise­po­liti­di­rek­tør Mark Row­ley.

Gjer­nings­per­sone­ne bar fals­ke bom­be­ves­ter, men det brem­set ik­ke inn­sat­sen til be­tjen­te­ne.

– Jeg har stor re­spekt for mo­tet hos en be­tjent som stor­mer fram mot en mu­lig selv­mords­bom­ber for å be­skyt­te and­re, til­føy­er po­liti­sje­fen.

An­gre­pet i Lon­don har ut­løst en po­li­tisk strid om an­tal­let be- tjen­ter i tje­nes­te. Kri­ti­ker­ne be­skyl­der re­gje­rin­gen for å ha til­lat at styr­ken i dag har be­ty­de­lig fær­re be­tjen­ter enn for få år si­den.

KRITISERER TOLERANSE

I Stor­bri­tan­nia står nå po­li­ti­ker- ne over­for no­en har­de be­slut­nin­ger når det gjel­der inn­byg­ger­nes sik­ker­het.

Iføl­ge medie­ne har po­li­ti­et klart å hind­re fem plan­lag­te ter­ror­an­grep si­den an­gre­pet mot par­la­men­tet i mars. Tre an­grep i

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.