Sla­get om Is-byen Raqqa er i gang

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Of­fen­si­ven mot IS’ høy­borg Raqqa i Sy­ria er i gang, iføl­ge opp­rør­s­al­li­an­sen SDF. En ame­ri­kansk ge­ne­ral fryk­ter kam­pen blir lang og vans­ke­lig.

– Vi er­klæ­rer be­gyn­nel­sen på det sto­re sla­get for å fri­gjø­re byen Raqqa, den an­gi­ve­li­ge ho­ved­sta­den for ter­ro­ris­me og ter­ro­ris­ter, sa Sdf-tals­mann Talal Sil­lo tirs­dag.

Den kur­disk-do­mi­ner­te opp­rør­s­al­li­an­sen støt­tes av den Usa-le­de­de koa­li­sjo­nen i Sy­ria. Ge­ne­ral­løyt­nant Ste­ve Towns­hend tror styr­ke­ne har en lang­va­rig og vans­ke­lig kamp foran seg.

Sam­ti­dig me­ner han of­fen­si­ven blir et kraf­tig til­bake­slag for IS’ fore­stil­ling om et «kali­fat» i om­rå­de­ne grup­pa kon­trol­le­rer i Sy­ria og Irak.

– KAMPER I UTKANTEN

Med­lem­mer av SDF be­gyn­te å ryk­ke fram mot Raqqa i no­vem­ber i fjor, og sto­re områder rundt byen er al­le­re­de gjen­erob­ret fra IS

I for­ri­ge uke ryk­ket mi­lits­styr­ke­ne helt fram til sel­ve byen, med støt­te fra ame­ri­kansk­le­de­de luft­styr­ker.

Ek­sil­grup­pa Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (SOHR) mel­der om har­de kamper i utkanten av by­de­len Mashlab i den øst­li­ge de­len av Raqqa. I til­legg skal det ha brutt ut kamper i en tid­li­ge­re sy­risk mi­li­tær­base nord for byen.

FRYK­TER MER TER­ROR

Raqqa var en av de førs­te by­ene som ble erob­ret av IS i 2014. Byen har len­ge fun­gert som en slags ho­ved­stad for de yt­ter­lig­gå­en­de isla­mis­te­ne.

I Irak har IS mis­tet kon­trol­len over nes­ten he­le stor­byen Mosul. Ge­ne­ral­løyt­nant Ste­ve Towns­hend tror det vil bli vans­ke­li­ge­re for IS å re­krut­te­re nye med­lem­mer når grup­pa har mis­tet sine vik­tigs­te byer både i Irak og Sy­ria.

Man­dag kveld ble 21 si­vi­le drept i et luft­an­grep ut­ført av den Usa-le­de­de koa­li­sjo­nen i Sy­ria, iføl­ge Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights. Tirs­dag for­mid­dag meld­te det stat­li­ge sy­ris­ke ny­hets­by­rå­et Sa­na at tolv per­soner ble drept i luft­an­gre­pet. Of­re­ne skal ha vært si­vi­le som var i ferd med å for­la­te Raqqa i bå­ter på elva Eu­frat før Sdf-styr­ke­ne gikk til an­grep.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Tals­mann for Sy­ri­an De­mocra­tic For­ces (SDF), Talal Silo sa un­der en presse­kon­fe­ran­se at sla­get om å vin­ne Raqqa fra IS er i gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.