Sat­ser over én mil­li­ard

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Ras­mus­sen grup­pens størs­te fi­nans­in­ves­te­ring­for­tid ener i AINMT AS, ei­er­sel­ska­pet bak telekom­sel­ska­pet Ice.net. Det har sto­re am­bi­sjo­ner, blant an­net på Fili­pi­ne­ne og i In­do­ne­sia. Rasmussengruppen har sat­set langt over én mil­li­ard kro­ner på aksjer og lån som kan om­dan­nes til aksjer.

Blant de andre­ak­sje­in­ves­te­rin­ge­ne er Ko­lo­ni­al.no. 150 mill i- oner kro­ner har Rasmussengruppen sat­set på sel­ska­pet. Ko­lo­ni­al. no er Nor­ges størs­te mat­bu­tikk på nett. Va­re­ne le­ve­res ved hjem­le­ve­ring på Øst­lan­det el­ler til 27 hente­punk­ter. I Stor-oslo til­byr sel­ska­pet le­ve­ring sam­me dag og på 90 mi­nut­ter. Re­ma 1000 kjøp­te ti pro­sent av Ko­lo­ni­al.no i 2016.

– Spen­nen­de! ly­der det fra Dag Ras­mus­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.