Po­li­tisk re­dak­tør Vi­dar Ud­jus ro­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - CONRAD MYRLAND, dag­lig leder Med Is­rael for fred

Vi­dar Ud­jus for­tel­ler at Is­rael har «byg­get og byg­get» på Vest­bred­den og Øst-je­ru­sa­lem si­den 1967.

●● Det er en­kel­te fakta som ik­ke pas­ser inn i hans be­skri­vel­se, som for ek­sem­pel at Is­rael ik­ke har etab­lert no­en stør­re nye bo­set­nin­ger de sis­te 20 åre­ne. Bo­lig­byg­gin­gen har kom­met i form av for­tet­ting, og area­le­ne de di­rek­te bånd­leg­ger – et­ter 50 år med byg­ging - dek­ker kun 3 pro­sent (Fag­for­bun­det og Norsk Folke­hjelp) el­ler 2,7 pro­sent (NTB/ NRK) av area­let. «Slik det nå ser ut, kan en pa­le­stinsk stats­dan­nel­se knapt bli en leve­dyk­tig, sam­men­hen­gen­de en­het,» hev­der Ud­jus. Men han tar feil. Det er ik­ke de fy­sis­ke rea­li­te­ter på bak­ken som hind­rer en to­stats­løs­ning.

I sin sis­te tale om kon­flik­ten i de­sem­ber 2016 for­tal­te Oba­mas uten­riks­mi­nis­ter John Ker­ry at an­tal­let is­ra­els­ke bo­set­te­re øst for sik­ker­hets­bar­rie­ren har økt med om­lag 20.000 de sis­te åt­te åre­ne. 2500 jø­der i året. Det kan vel umu­lig hind­re en leve­dyk­tig pa­le­stinsk stat? Hvis de ik­ke vil bli pa­le­stins­ke stats­bor­ge­re i fram­ti­den, el­ler hvis pa­le­sti­ner­ne ik­ke vil ha dem (er det å reg­ne som ak­sep­ta­bel ra­sis­me?), så kan de jo flyt­te om det blir en av­ta­le? Ud­jus bur­de også kun­ne ta imot fakta fra Shaul Arie­li, en av de frems­te for­hand­ler­ne bak Genè­ve-ini­tia­ti­vet for en to­stats­løs­ning i 2003. Tot­stats­løs­nin­gen lar seg fort­satt rea­li­se­re, skri­ver han i den venstre­ori­en­ter­te avi­sen Ha’aretz 31. de­sem­ber 2016. – Det er ik­ke noe sann­syn­lig at det blir en av­ta­le med pa­le­sti­ner­ne un­der Ne­tanyahus sty­re – men det er umu­lig å hev­de at de fy­sis­ke rea­li­te­ter er år­sa­ken til det­te, kon­klu­de­rer Arie­li. Her føl­ger no­en av hans fakta. Pa­le­sti­ner­ne ut­gjør en over­vel­den­de demo­gra­fisk ma­jo­ri­tet på 82 pro­sent av land­area­let til Vest­bred­den. 60 av de 126 is­ra­els­ke bo­set­nin­ge­ne er be­bodd av mind­re enn tu­sen men­nes­ker, totalt 28.000 is­rae­le­re. 51 av de bo­set­nin­ge­ne har et inn­byg­ger­tall mel­lom tu­sen og fem tu­sen, totalt 114.000 is­rae­le­re. De 15 gjen­stå­en­de bo­set­nin­ge­ne er de som i Is­rael blir om­talt som bo­set­nings­blok­ker. Sam­men med Øst-je­ru­sa­lem ut­gjør dis­se bo­set­nings­blok­ke­ne bare fire pro­sent av area­let på Vest­bred­den.

Ud­jus skri­ver at al­ter­na­ti­vet til en to­stats­løs­ning er en en­stats­løs­ning, og at «det bør be­kym­re al­le som er opp­tatt av den jø­dis­ke sta­tens over­le­vel­se». Det er jo nett­opp der­for fler­tal­let i Is­rael øns­ker seg en løs­ning med to sta­ter for to folk om det kan skje med ekte fred. Pro­ble­met til Ud­jus er at det er pa­le­sti­ner­ne som har nek­tet en løs­ning med to sta­ter for to folk helt si­den 1937 og frem til i dag. Den po­li­tis­ke re­dak­tø­ren i Fædre­lands­ven­nen kan ik­ke nav­net på en enes­te pa­le­stinsk leder som ak­sep­te­rer at Is­rael kan for­bli en jø­disk stat et­ter en av­ta­le mel­lom par­te­ne er iverk­satt. Der­for må han slut­te å skri­ve kom­men­ta­rer som kjef­ter på Is­rael, og rek­ke peke­fin­ge­ren i rik­tig ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.