Selv­sagt er NHO opp­tatt av politikk

Faedrelandsvennen - - MENING -

Imi Vegge be­kym­rer seg over at NHO rus­ter seg til valg­kamp. Det har hun in­gen grunn til. For det er klart NHO job­ber knall­hardt inn mot valg­da­gen!

●● Alt an­net vil­le vært en fal­litt­er­klæ­ring. Vår enes­te og vik­tigs­te jobb er å sør­ge for at stem­me­ne og me­nin­ge­ne til våre med­lems­be­drif­ter blir hørt. Val­get og de på­føl­gen­de re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne er en nøk­kel i det ar­bei­det.

Vegge frem­stil­ler det imid­ler­tid som at vårt valg­kamp­ar­beid er parti­po­li­tisk. Det er full­sten­dig skive­bom. Vi er ute­luk­ken­de opp­tatt av sa­ker. Vi ser at valg­kam­pen den­ne gan­gen blant an­net vil dreie seg om sys­sel­set­ting og norsk øko­no­mi. Det er vi vel­dig glad for.

Vi tror nem­lig at fle­re job­ber er det som vil sik­re lan­dets vel­ferd, spe­si­elt i en tid med fal­len­de olje­pris, øken­de pen­sjons­ut­gif­ter og en di­gi­ta­li­se­rings­trend vi ik­ke fullt ut aner kon­se­kven­se­ne av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.