50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. JUNI 1967

●● Is­ra­els­ke styr­ker treng­te i går kveld langt inn i Si­nai-ør­ke­nen og ut­nyt­tet der­med de sto­re sei­re som i lø­pet av da­gen had­de be­rø­vet egyp­ter­ne en rek­ke knute­punk­ter på vei­en til Suez-ka­na­len. Kri­gens an­nen dag før­te også til at is­rae­ler­ne erob­ret byen Gaza i den nord­li­ge del av den egyp­gyp tis­ke Gaza-stri­pen. De for­en­te sta­ta­ter og Sov­jet­unio­nen gikk i natt sam­men for å hind­re at kri­gen i Midt-østen ut­vik­ler seg til en tred­je ver­dens­krig. Ved­ta­ket i Sik­ker­hets­rå­det der det blir bedt om at par­te­ne øye­blik­ke­lig inn­stil­ler fiendtdt­lig­he­te­ne, be­trak­tes som en stor sei­er eier for Is­rael. Det blir i teks­ten ik­ke sag­tagt et enes­te ord om is­ra­elsk til­bake­trek­ning. kning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.