– Hun er vel­dig, vel­dig for­nøyd

Faedrelandsvennen - - SPORT - ODD INGE AAS HALVOR EKELAND

– Par­te­ne er eni­ge om hva som fak­tisk skjed­de.

Den in­ter­na­sjo­na­le idretts­ho­ved­sta­den vis­te seg ik­ke fra sin bes­te side da den nors­ke ski­stjer­nen kom til det lil­le «slot­tet» hvor Idret­tens Vold­gifts­rett, bed­re kjent un­der for­kor­tel­sen CAS, hol­der til.

Reg­net øste ned. Den nors­ke ski­stjer­nen for sis­te gang for­kla­re seg i idret­tens doms­sys­te­mer om bak­grun­nen for at hun had­de det for­bud­te stof­fet closte­bol i en urin­prø­ve hun avla un­der en do­ping­kon­troll i sep­tem­ber i fjor.

Ved 13.15-ti­den var hø­rin­gen over.

– Hun er vel­dig, vel­dig for­nøyd med hvor­dan da­gen har gått, sier ma­na­ger Jørn Ernst til Af­ten­pos­ten.

Det nors­ke presse­opp­bu­det var na­tur­lig nok stort i byen ved Ge­neve­sjø­en. Jo­haug smil­te da hun gikk ut av dro­sjen, men ble stå­en­de og ven­te uten­for Cas-byg­get og ven­te en li­ten stund før hun fikk slip­pe inn.

– Det kom­mer nok til å bli en lang dag, sa Mike Mor­gan, Jo­haugs en­gels­ke ad­vo­kat.

– Vi for­be­red­te oss i går, vi har gått gjen­nom sa­ken og for­klar­te Jo­haug hva som skal skje her og gjor­de hen­ne trygg i si­tua­sjo­nen, for­klar­te Chris­ti­an B. Hjort, hen­nes nors­ke ad­vo­kat.

– Hvor­dan har hun det nå? – Hun er spent, men fat­tet. Også Jo­haugs ma­na­ger, Jørn Ernst var på plass.

– Vi had­de en ro­lig kveld i går og for­be­red­te oss, blant an­net sam­men med tol­ken, sier Ernst.

Ved 10-ti­den kom Matt­hieu Re­eb, ge­ner­el­sek­re­tær i CAS, ut fra byg­get og sa at hø­rin­gen kan være fer­dig så tid­lig som klok­ken 14.00. Det er to timer tid­li­ge­re enn de først had­de reg­net med.

– Par­te­ne er eni­ge om hva som fak­tisk skjed­de. Vi reg­ner med det er en dis­ku­sjon om straffe­ut­må­lin­gen, sier han til NRK.

– Straffe­ut­må­lin­gen kom­mer til å ta hen­syn til OL, be­kref­ter Re­eb vi­de­re til ka­na­len.

Man­dag inn­røm­met li­ke­vel Jo­haugs ma­na­ger, Jørn Ernst at ski­lø­pe­ren vil­le være for­nøyd om straf­fen fra doms­ut­val­get i Nor­ges idretts­for­bund på 13 må­ne­ders ute­sten­gel­se vil bli opp­rett­holdt.

Da vil hun rek­ke OL i SørKorea i fe­bru­ar med god mar­gin. Be­stem­mer de tre dom­mer­ne seg for 15 må­ne­der, vil hun rek­ke se­son­gens ho­ved­mål med et nød­skrik. Får hun mer enn det, vil de olym­pis­ke le­ke­ne gå uten Jo­haug.

– FIS øns­ker at ute­steng­nin­gen skal bli «for­nuf­tig ut­vi­det», står det i an­ken. Jeg tør ik­ke spe­ku­le­re i hva de en­de­lig vil ar­gu­men­te­re for i leng­de, men jeg leg­ger til grunn at de vil kvan­ti­fi­se­re det nær­me­re i hø­rin­gen, sier Hjort.

Det er ven­tet at av­gjø­rel­sen fra CAS kom­mer i lø­pet av den nes­te må­ne­den.

FOTO: MONICA STRØMDAHL

The­re­se Jo­haug an­kom CAS rett før kvart over ni tirs­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.