Li­del­se og li­den­skap

Faedrelandsvennen - - SPORT - RO­GER NO­DE­LAND, mo­sjo­nist

Min kone er gift med en tul­ling. Man­nen hen­nes kra­sjet på syk­ke­len i nær­me­re 50 km/t og ska­det seg al­vor­lig.

Li­ke­vel in­sis­te­rer han på å fort­set­te med den ri­siko­fyl­te spor­ten. Sam­ti­dig har han gitt hen­ne blanko­full­makt til å si at nok er nok, men hun vet at han blir vans­ke­li­ge­re å leve med om hun bru­ker den. Syk­ling har så visst brakt ham mye li­del­se, men det er også han størs­te li­den­skap.

For en må­ned si­den del­tok jeg i et lo­kalt syk­kel­ritt i Kris­tian­sand. Vi har syk­let no­en få mi­nut­ter når jeg i en svin­ge­te ut­for­kjø­ring tref­fer et hull i vei­en. Sty­ret løs­ner og bøy­er seg un­der meg. Ute av stand til å brem­se kjø­rer jeg ut og mø­ter grøf­ten i høy fart. Et­ter det er alt svart. To gode med­syk­lis­ter kom­mer raskt til unn­set­ning. Jeg lig­ger be­visst­løs tre me­ter oppi en skrå­ning og har ujevn pust. For­sik­tig flyt­ter de meg ned ved vei­en og sta­bi­li­se­rer meg frem til am­bu­lan­sen kom­mer.

IK­KE Så GREIT

Jeg frak­tes til akut­ten og det førs­te min­net jeg har fra ulyk­ken er rønt­gen­ma­ski­nens ly­sen­de fir­kant med kryss oppå brys­tet mitt. «Det­te gikk ik­ke så greit», tror jeg at jeg tenk­te før jeg for­svant inn i en døs igjen. På syke­hu­set kon­sta­te­res det hjerne­rys­tel­se, brudd i skul­der­blad og ribbein, samt hjer­te- og lunge­kon­tu­sjon. Som be­tyr at or­ga­ne­ne er ut­satt for kraf­tig ytre på­virk­ning og det er små­blød­nin­ger i lunge­ve­vet. I til­legg har jeg en 5×10 cm stor flen­ge i leg­gen som blott­leg­ger mus­kel, bein og se­ner og an­ke­len kla­rer jeg ik­ke å be­ve­ge. For­sik­tig flyt­ter de meg ned ved vei­en og sta­bi­li­se­rer meg frem til am­bu­lan­sen kom­mer.

FØLGEFEIL OG UHELL

Kvel­den i for­vei­en had­de jeg byt­tet sty­ret på syk­ke­len. Et­ter å ha jus­tert og til­pas­set det skul­le jeg etter­stram­me skru­ene med en mo­ment­nøk­kel. Dess­ver­re ble jeg opp­tatt med noe an­net og sat­te syk­ke­len til si­des. Nes­te etter­mid­dag skul­le jeg egent­lig job­be, men be­stem­te meg i sis­te li­ten for å slen­ge meg med på et syk­kel­ritt. I far­ten glem­te jeg at jeg ik­ke had­de fer­dig­stilt mon­te­rin­gen av sty­ret. La oss si det slik at jeg un­der­veis i rit­tet kom på ak­ku­rat den for­glem­mel­sen i det syk­ke­len traff hul­let i vei­en. Det enes­te jeg hus­ker fra kra­sjet er at jeg tenk­te noe sånt som at «Ai, det­te går galt og kom­mer til å gjø­re vondt. Å nei, ik­ke nå igjen».

Med ster­ke smer­ter og kraf­tig smerte­stil­len­de til­brin­ger jeg førs­te nat­ten på in­ten­si­ven. Da­gen et­ter ope­re­res jeg og til­brin­ger åt­te da­ger på syke­hus. Der får jeg god opp­føl­ging og en fan­tas­tisk fy­sio­te­ra­peut som ser at jeg er rast­løs og hjel­per meg med øvel­ser som kan bi­dra til ras­ke­re re­kon­va­le­sens.

Jeg må li­ke­vel for­ven­te at det tar tid å bli bra igjen. Nå en må­ned et­ter er jeg fort­satt del­vis syke­meldt. Hel­dig­vis ser alt ut til å gro greit, men det es­ti­me­res 4-6 må­ne­der før skul­der­brud­det er fullt le­get.

På syke­hu­set kon­sta­te­res det hjerne­rys­tel­se, brudd i skul­der­blad og ribbein, samt hjer­te- og lunge­kon­tu­sjon.

ULYKKESFUGL

Det er ik­ke førs­te gang jeg har uhell på syk­ke­len. I 2014 var jeg in­volvert i tre velt som in­klu­der­te brist i bein, øde­lag­te se­ner og so­li­de skrubb­sår. El­ler as­falt­ut­slett som syk­lis­ter kal­ler det. Det året had­de jeg så mye as­falt­ut­slett at jeg tror jeg ut­vik­let as­fal­t­ek­sem.

Jeg had­de en pe­rio­de så mye skrubb­sår at jeg om mor­ge­ne­ne våk­net med at de­ler av krop­pen had­de grodd fast til la­ke­net. Had­de al­le vel­te­ne vært selv­for­skyldt had­de det nok tatt mo­tet fra meg, men to av vel­te­ne skyld­tes at and­re syk­lis­ter kra­sjet i meg.

Jo­da, syk­ling er ri­si­ko og med syk­ling i felt har du i til­legg en xfak­tor si­den du ik­ke har kon­troll på hva øv­ri­ge ryt­te­re i fel­tet fore­tar seg. For å re­du­se­re ri­si­ko be­gyn­te jeg der­for med lø­ping i til­legg til syk­lin­gen.

Uflak­sen for­fulg­te meg og i 2015 for­stu­et jeg ank­le­ne en hånd­full gan­ger og av­slut­tet året med over­tråkk og brudd i den ene an­ke­len på en løpe­tur i sko­gen. 2016 for­løp uten ska­der og et halvt år et­ter an­kel­brud­det klar­te jeg til og med å gjen­nom­føre mitt førs­te ul­tra­løp.

JOTUNHEIMEN

Et­ter å ha trent jevnt det sis­te året var pla­ne­ne for 2017 å prio­ri­te­re syk­ling frem til som­mer­en og ul­tra­lø­ping et­ter som­mer­en. På syk­kel skul­le jeg for­sø­ke meg på per­son­lig re­kord og om­si­der kla­re å syk­le til Hov­den på un­der fem timer og 30 mi­nut­ter. Se­son­gens størs­te mål var li­ke­vel Jotunheimen rundt. Et kre­ven­de ul­tra­ritt på 43 mil i hjer­tet av Nor­ges fjell­heim.

Uflak­sen for­fulg­te meg og i 2015 for­stu­et jeg ank­le­ne en hånd­full gan­ger og av­slut­tet året med over­tråkk og brudd i den ene an­ke­len på en løpe­tur i sko­gen.

Selv hus­ker jeg ik­ke mye fra da­ge­ne et­ter ulyk­ken, men min kone for­tel­ler at jeg de førs­te da­ge­ne var vel­dig opp­tatt av hvor­dan det had­de gått med syk­ke­len og hvor man­ge da­ger det var til Co­lor Line Tour og Jotunheimen rundt som ar­ran­ge­res i star­ten av juli. Op­ti­mis­tisk tel­te jeg på fing­re­ne og tvi­holdt i hå­pet på at jeg ik­ke var så al­vor­lig ska­det som si­tua­sjo­nen skul­le til­si. Et­ter hvert seg al­vo­ret inn og jeg måt­te gi slipp på se­son­gens sto­re syk­kel­opp­le­vel­ser.

Jeg er al­le­re­de i gang med å plan­leg­ge et mål for opp­tre­nin­gen og tror det er bra å ha noe å tre­ne til.

Hvorfor gid­de å gjø­re noe så me­nings­løst som å syk­le opp og ned en bak­ke en hel dag? Tja, må alt be­grun­nes og for­kla­res? Kan­skje er opp­le­vel­sen av å mest­re og være i så god form at man kan gjen­nom­føre det grunn nok i seg selv? Et Goog­le-søk på «Runners high» kan også gi deg fle­re svar på hvorfor en­kel­te li­ker ul­tra ut­hol­den­hets­kon­kur­ran­ser.

FOTO: PRIVAT

Ro­ger No­de­land (42) fra Kris­tian­sand har i man­ge år vært en iv­rig syk­kel­mo­sjo­nist. For en må­ned si­den hav­net han stygt for­slått på syke­hu­set et­ter et velt i et lo­kalt syk­kel­ritt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.