400.000.000

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

KRONER

blir flyt­tet på i re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett, iføl­ge enig­he­ten mel­lom re­gje­rin­gen og støtte­par­ti­ene. Enig­he­ten etter for­hand­lin­ge­ne om re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett ble kunn­gjort un­der en presse­kon­fe­ran­se i vandre­hal­len i Stor­tin­get ons­dag for­mid­dag. Re­gje­rin­gen la fram sitt for­slag 11. mai. En snau må­ned se­ne­re er par­te­ne i havn. – Vi har en ram­me på rundt 400 mil­lio­ner kroner, hvil­ket er på nivå med tid­li­ge­re år, sa fi­nans­po­li­tisk tals­mann Hans Olav Sy­ver­sen i Kris­te­lig Folke­par­ti. Bud­sjett­enig­he­ten bæ­rer preg av fort­sat­te til­tak for å be­kjem­pe øken­de le­dig­het, fat­tig­doms­be­kjem­pel­se og kli­ma. Olje­penge­bru­ken går noe ned sam­men­lig­net med stats­bud­sjet­tet for i år. Bud­sjett­ram­men i re­gje­rin­gens for­slag er ikke ut­vi­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.