Stor­buk­ås: – Trist og be­mer­kel­ses­ver­dig

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sti­an Stor­buk­ås (Frp) leder by- og miljø­ut­val­get, med an­svar for bygge­sa­ker. Han har snak­ket med ga­ra­sje­ei­er fle­re gan­ger.

– Jeg har en­ga­sjert meg i den for­stand at jeg vil ha sa­ken til po­li­tisk be­hand­ling så ut­val­get får tatt stil­ling til sa­ken som har vært en lang greie, sier han.

Ut­val­get be­hand­let sa­ken for fle­re år si­den. Nå blir det ny be­hand­ling og be­fa­ring over fe­rien.

– Jeg tør ikke ha for­me­ning om sa­ken før vi har fått den på bor­det, men uan­sett er det vel­dig trist og be­mer­kel­ses­ver­dig at sa­ken ikke har fun­net en form for løs­ning, sier Stor­buk­ås.

Han kon­sta­te­rer at Ha­ge­land har rett på ga­ra­sje i en slags form.

– Li­ke­vel får ikke sa­ken noen ende. Da stil­le jeg spørs­mål ved om by­rå­kra­ti­et er for vans­ke­lig el­ler sø­ker for op­ti­mis­tisk. Nå hå­per jeg sa­ken kan få en ende som både sø­ker og nabo kan leve med, sier Frp-po­li­ti­ke­ren.

Iføl­ge saks­be­hand­ler må da­gens ga­ra­sje uan­sett ri­ves, uav­hen­gig av ut­fall av ny søk­nad.

ARKIVFOTO: VEGARD DAMSGAARD

Sti­an Stor­buk­ås (Frp) leder by- og miljø­ut­val­get, her fo­to­gra­fert i sist møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.