SA­KEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Lang pro­sess – man­ge hind­re

● Ar­bei­det med ny kirke har vært en lang og om­sten­de­lig pro­sess.

● Det har vært snak­ket om i 150 år men stoppet helt opp etter at me­nig­he­ten ved­tok å byg­ge på Moseid­moen.

● For å få ar­bei­det i gang igjen for et par år si­den, måt­te me­nig­he­ten ved­ta ny kirke­tomt i prestegården.

● Der­et­ter måt­te bis­ko­pen be­ar­bei­des slik at bo­plikt i prestegården kun­ne opp­he­ves. El­lers vil­le ikke tom­ten bli fri­gitt.

● Res­surs­grup­pa fikk så god­kjent at den plan­la ny kirke – ikke kom­mu­nen.

● Kom­mu­nen ved­tok be­vilg­ning til ut­byg­ging sist høst.

● Ven­ne­sla me­nig­het solg­te en barne­hage for ni mil­lio­ner kroner for å sik­re egen­ka­pi­tal i pro­sjek­tet.

● Av­ta­le med na­bo­er om make­skif­te ble inn­gått.

● Nå er også ut­red­nin­ger gjort som får inn­si­gel­ser fjer­net.

● Nå kan de­talj­re­gu­le­ring be­gyn­ne. Po­li­tisk be­hand­ling av re­gu­le­ring skjer til høs­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.