Fant rans­ut­byt­tet gjemt un­der stei­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Un­der noen stei­ner i en bak­gård fant po­li­ti­et ons­dag hele ut­byt­tet fra ra­net av Lil­le­sand spare­bank sist tors­dag.

– Po­liti­pa­trul­jen søk­te ons­dag i Lil­le­sand sen­trum og fant etter kort tid hele rans­ut­byt­tet gjemt un­der noen stei­ner i en bak­gård, skri­ver lens­mann Kjetil Ny­gård til Fædre­lands­ven­nen.

Lil­le­sand spare­bank har be­kref­tet at rans­ut­byt­tet er på mel­lom 30.000 og 40.000 kroner.

– Sam­men med rans­ut­byt­tet ble det også fun­net gjen­stan­der, blant an­net en kniv, som vi knyt­ter til sik­te­de og som vi me­ner ble be­nyt­tet un­der ra­net, skri­ver han.

Lens­man­nen har tid­li­ge­re ut­talt til Fædre­lands­ven­nen at po­li­ti­et had­de fun­net kni­ven som ble brukt un­der ra­net, og at den­ne ble nær­me­re un­der­søkt av po­li­ti­et.

– Den kni­ven som ble fun­net nå, me­ner vi var kniv num­mer to, som sik­te­de had­de med seg ved ra­net, skri­ver Lens­man­nen.

– Po­li­ti­et er av den opp­fat­ning at hele rans­ut­byt­te er fun­net, skri­ver lens­man­nen som for­tel­ler at ban­ken er in­for­mert om fun­net.

– Det gjen­står fort­satt etter­forsk­nings­skritt i sa­ken, der­iblant noen fle­re av­hør, skri­ver Ny­gård.

ARKIVFOTO: ER­LEND OLSBU

Lens­mann Kjetil Ny­gård i Lil­le­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.