Uav­klart om Hølle­bå­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Po­li­ti­ker­ne i Søgne klar­te ikke å lan­de en be­slut­ning om Hølle­bå­ten da de dis­ku­ter­te som­mer­kjø­rin­gen i for­mann­ska­pet.

– Vi kan jo ikke hive pen­ger etter dem hel­ler, når de har sagt at de ikke kan kjø­re i som­mer uan­sett, men­te Tom Løchen (H), da sa­ken var oppe i for­mann­ska­pet ons­dag.

26. mai opp­lys­te Høl­len båt­ru­ter på sin Face­bo­ok­side at de inn­stil­ler all drift i som­mer.

År­sa­ken ble opp­gitt å være usik­ker­het rundt drift, be­man­ning og øko­no­mi.

Søgne kom­mu­ne gir år­lig 260.000 kroner til drif­ten, gjen­nom Agder Kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT), som er av­tale­part­ner med Høl­len båt­ru­ter. AKT har ut­be­talt sin del av til­skud­det på 600.000 kroner, som går til skole­kjø­ring.

I på­ven­te av et pe­rio­di­sert bud­sjett fra Høl­len båt­ru­ter, har Søgne kom­mu­nes an­del, som gjel­der hel­ger og fe­rier, ikke blitt ut­be­talt.

– Vi had­de hå­pet å kun­ne pre­sen­te­re dere for en løs­ning, men det kan vi dess­ver­re ikke. I en e-post vi fikk i dag skri­ver AKT at Høl­len båt­ru­ter fort­satt ikke ser for seg å kun­ne kjø­re nor­mal rute i som­mer, uav­hen­gig av øko­no­mi­en, opp­lys­te øko­nomi­an­svar­lig Stå­le Øver­land po­li­ti­ker­ne om.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

I 50 år har «Høl­len» tra­fik­kert sjø­vei­en i Søg­nes skjær­gård.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.