FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

An­gre­pet i Iran Ca. kl. 8:

● De førs­te mel­din­ge­ne om et an­grep på Irans par­la­ment i Te­he­ran tik­ker inn. Fire per­soner væp­net med ma­skin­ge­væ­rer tar seg inn i byg­nin­gen.

● Det kom­mer mel­din­ger om skudd­løs­ning ved Kho­mei­ni­mau­so­le­et i Te­he­ran. Tre el­ler fire væp­ne­de per­soner har tatt seg inn.

● Irans­ke medi­er mel­der om et selv­mords­an­grep i mau­so­le­et. Det skal være en kvin­ne som spreng­te seg i luf­ta.

● Iransk fjern­syn mel­der at en av an­gri­per­ne i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen har sprengt seg i luf­ta i byg­nin­gens fjer­de eta­sje.

● Nytt selv­mords­an­grep ved Kho­mei­ni-mau­so­le­et. Om­trent sam­ti­dig mel­der irans­ke myn­dig­he­ter at et tred­je ter­ror­an­grep er av­ver­get.

● IS hev­der å stå bak de ko­or­di­ner­te an­gre­pe­ne.

● An­gre­pet mot par­la­men­tet er­klæ­res over. Minst tolv per­soner ble drept og 39 så­ret i an­gre­pe­ne. I til­legg er minst fire av an­gri­per­ne drept.

Kl. 8.35: Kl. 8.57: Kl. 10.28: Kl. 11.01: Ca. kl. 11.10: Ca. kl. 12.40:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.