Vil gjø­re bi­stan­den smart

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Bi­stan­den må inn­ret­tes på en slik måte at den bi­drar til å dem­pe kon­flik­ter og sik­re ut­dan­ning og ar­beid, sier stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H).

Sol­berg del­tok ons­dag på den in­ter­na­sjo­na­le bi­stands­kon­fe­ran­sen Euro­pean Devel­op­ment Days i Brussel. Der holdt hun et inn­legg hvor hun la stor vekt på be­tyd­nin­gen av sys­sel­set­ting for ut­vik­ling.

Hvert år må det ska­pes rundt 40 mil­lio­ner nye ar­beids­plas­ser glo­balt bare for å hol­de tritt med veks­ten i an­tall men­nes­ker i ar­beids­før al­der, sa hun.

– I den ver­den vi le­ver i, er det utro­lig vik­tig med det jeg vil kal­le smart bi­stand, sier Sol­berg til NTB.

Hun trek­ker fram dem­ping av kon­flik­ter, bære­kraf­ti­ge løs­nin­ger, in­ves­te­ring i ut­dan­ning og til­tak for å ska­pe ar­beids­plas­ser som vik­ti­ge ele­men­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.