fakta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Fi­nan­sie­ring av Kunst­si­lo­en

● Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um skal inn i Kunst­si­lo­en med sin egen sam­ling og sam­lin­gen til Ni­co­lai Tan­gen. Det er lagt opp til at kunst­mu­se­et får grad­vis mer i of­fent­lig støt­te fra da­gens 15 mill til 40 mill i 2021.

● De førs­te tre åre­ne (2017-19) skal ut­gif­te­ne for­de­les slik: Kris­tian­sand kom­mu­ne: 20 pro­sent, Vest-agder: 12 pro­sent, Aust-agder: 8 pro­sent, Kul­tur­de­par­te­men­tet: 60 pro­sent.

● For­de­lin­gen vil tro­lig bli den sam­me også når man kom­mer opp i 40 mill i of­fent­lig støt­te. Men det må tro­lig en ny be­hand­ling til på grunn av sam­men­slå­ing av fyl­ke­ne.

● Det vil kos­te 480 mil­lio­ner å byg­ge selve Kunst­si­lo­en (ekskl moms). Kris­tian­sand kom­mu­ne skal gå inn med 50 mill og VestAg­der fyl­kes­kom­mu­ne med 20 mill. Res­ten kom­mer fra blant an­net lån og Cul­ti­va.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.