93

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

nye

bi­ler ble kjøpt inn av po­li­ti­et i fjor, mot 184 i 2012. Ned­gan­gen skyl­des at po­li­ti­et mang­ler mid­ler til å an­skaf­fe nye po­liti­bi­ler. På fire år har po­liti­dis­trik­te­nes inn­kjøp av bi­ler blitt hal­vert, vi­ser en over­sikt Po­liti­fo­rum har fått fra Po­li­ti­ets Fel­les­tje­nes­ter (PFT). Over­sik­ten in­klu­de­rer både uni­for­mer­te og si­vi­le bi­ler, skri­ver nett­ste­det broom.no. – Vi har ikke en bære­kraf­tig øko­no­mi på grunn av et alt­for lavt in­ves­te­rings­nivå over tid. Ba­sert på en ide­ell ut­skif­tings­takt, har vi nok et etter­slep i stør­rel­ses­or­den 40-50 mil­lio­ner kroner på kjøre­tøy­ene. Det er kri­tisk, sier ad­mi­ni­stra­sjons­sjef Gard Hagen i Sør-øst po­liti­dis­trikt til Po­liti­fo­rum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.