An­tall elsyk­ler dob­let på fire år

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● El­bil­for­enin­gen har ny­lig pre­sen­tert en norsk sta­ti­stikk over an­tall solg­te elsyk­ler. Tal­le­ne vi­ser at det er vært om­lag en dob­ling av elsyk­kel­sal­get år­lig i de siste fire åre­ne. Tal­le­ne i elsyk­kel­sta­ti­stik­ken ba­se­rer seg på tall fra de som im­por­te­rer elsyk­ler, og er kom­met fram med et tett sam­ar­beid med hele elsyk­kel­bran­sjen. To­talt ble det solgt 35.965 elsyk­ler i 2016, mot 22518 i 2015.

– Vi har på­stått len­ge at elsyk­kel­sal­get sta­dig når nye re­kor­der. Men nå har vi også tall som vi­ser at vi har rett, sier Chris­ti­na Bu, ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk el­bil­for­ening. Hun me­ner også at veks­ten vil fort­set­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.