29

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

pro­sent

av all kjø­ring med nye Vol­vo XC90 i Nor­ge skjer med kun elek­tri­si­tet. Det me­ner i hvert fall Vol­vo å kun­ne do­ku­men­te­re, og at bi­len der­med bi­drar positivt til re­du­ser­te ut­slipp fra per­son­bil­tra­fik­ken i Nor­ge. I en presse­mel­ding fra sel­ska­pet vi­ses det til at dia­gnose­sys­te­met hen­ter Vol­vo Cars in­for­ma­sjon om kjøre­møns­te­ret til 400 av lan­dets XC90 T8. Når bat­te­ri­ene er tom­me etter kjø­ring opp til 40 kilo­me­ter på ren elek­tri­si­tet, går bi­le­ne over i hy­brid-mo­dus der blant an­net brem­se­ener­gi bi­drar til la­ve­re for­bruk og la­ve­re ut­slipp. Vol­vo Cars data vi­ser at opp mot 50 pro­sent av kjø­rin­gen med XC90 skjer del­vis med elek­trisk drift her i lan­det. Ved 49 pro­sent av kjø­rin­gen er ben­sin­mo­to­ren i bruk mind­re enn 20 pro­sent, det vil si kun i drift ved ras­ke ak­se­le­ra­sjo­ner el­ler forbi­kjø­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.