Room with a view

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAK­SEN SKJERDAL

Når du plan­leg­ger fe­rie: Drøm­mer du om et ho­tell­rom med vin­du mot en be­tong­vegg i bak­går­den? Ikke det, sier du? Vil du hel­ler ha ut­sikt over ha­vet og sol­ned­gan­gen, el­ler over by­ens vak­re par­ker og kir­ker og røde tak?

For meg il­lust­re­rer det­te bil­det hvor­dan kir­ka skal være: Kir­ka tren­ger ut­syn mot ver­den! Den må ikke luk­ke seg in­ne i seg selv!

Helt fra jeg var gans­ke li­ten og satt med sand mel­lom tær­ne på mi­sjons­møte på Hav­glimt, var min livs­ver­den stor: Den strak­te seg fra Greip­stad til An­tana­nari­vo, fra Bra­sil til Bang­kok. Jeg viss­te at «kris­ten» ikke bare var en norsk ver­di. Fort­satt er det stort for meg å være en del av et pul­se­ren­de, farge­rikt, ver­dens­vidt fel­les­skap av men­nes­ker som tror på Je­sus Kris­tus, de­ler med hver­and­re og gir evan­ge­li­et vi­de­re.

På pinse­dag fikk alle i Je­ru­sa­lem høre om Je­sus på sitt eget språk. For en prakt­full dag det må ha vært! Men det­te var bare en peke­pinn på det som skul­le kom­me: En kirke av ame­ri­ka­ne­re og fu­la­ni­er, sør-korea­ne­re og kop­te­re. Og vi får være med!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.