25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. juni 1992

●● Sju av ti of­fent­lig god­kjen­te syke­plei­ere i Vest-agder ar­bei­der d del­tid. Det vi­ser en over­sikt som VestAg­der kr krets av Norsk Syke­plei­er­for­bund har hen­tet inn fra 13 av de 15 kom­mu­ne­ne i fyl­ke ket og fra Vest-agder fyl­kes­kom­mu­ne. Den mins­te stil­lin­gen som er re­gist­rert er på 7,39 pro­sent. Det til­sva­rer om­trent to ti­mer og tre kvar­ters a ar­beid i uka. Bare tre kom­mu­ner har fle fle­re syke­plei­ere på hel­tid enn på del­tid. det er Mandal, Mar­nar­dal og Åse­ral. I Kri Kris­tian­sand er det nes­ten tre del­tids­an­satt an­sat­te for hver hel­tids­an­satt. Verst er det i Song­da Songdalen der bare en av 12 syke­plei­ere har hel­tids­sti hel­tids­stil­ling.

8. juni 1967

●●

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.