50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Is­rael fei­ret i går nye mi­li­tæ­re tri­um­fer i kri­gen mot de ara­bis­ke nabo­lan­de­ne - en krig som fort­sat­te for fullt på tross av den en­stem­mi­ge hen­stil­lin­gen til de krig­fø­ren­de par­ter fra FN’S Sik­ker­hets­råd om øye­blik­ke­lig vå­pen­hvi­le. Is­rael sa seg vil­lig til å etter­kom etter­kom­me opp­ford­rin­gen un­der for­ut­set­ning tning av at de and­re par­te­ne også gjor­de det­te, men da det ikke skjed­de (med unn­tak av Jor­dan), fort­sat­te de is­ra­els­ke styr­ker sin frem­ryk­king på alle front­av­snitt. Hvaa som vil bli ut­fal­let av Sik­ker­hets­råå­dets nye vå­pen­hvi­leved­tak i går, av­hen­ger helt og hol­dent av ara­ber­lanrlan­de­nes hold­ning, blir det un­der­stre­ket eket i Tel Aviv i går kveld. Ak­ku­rat nå er r egyp­ter­ne på vill flukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.