Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem har skre­vet tri­lo­gi­en «1900», «1950» og «2000»?

2. Hvil­ket dyr er den sto­re, far­li­ge, flek­ke­de kat­ten som kan klat­re?

3. Hva het Odin og Friggs sønn i nor­røn my­to­lo­gi, den vak­res­te av alle gu­de­ne?

4. Hvil­ket in­stru­ment med fire stren­ger he­ter «hop­pen­de lop­pe» på ha­waiisk?

5. Hva be­tyr det la­tins­ke ut­tryk­ket ”ad lib” og ”ad li­bi­tum”?

6. Hvil­ket fot­ballag har en sup­por­ter­klubb som he­ter Torne­krat­tet?

7. Når tråd­te Fn-pak­ten i kraft?

8. Hva får du hvis du ber om ”Dyr­læ­gens natmad” i Dan­mark?

9. Hvil­ke ”brød­re” er noen av ti­de­nes mest po­pu­læ­re vi­deo­spill­fi­gu­rer?

10. Hvil­ken av And­rew Lloyd Web­bers mu­si­ka­ler har den tyn­nes­te hand­lin­gen, men ble en enorm pub­li­kums­suk­sess og har i Nor­ge pas­sen­de nok gått på Chat Noir?

Cats 10. bros Ma­rio Su­per 9. kjøtt) salt og le­ver­pos­tei med rug­brød( smør­brød Et 8. da­gen)fn-( 1945 ok­to­ber 24. 7. Mol­de 6. fritt” til legg” ønsker”, man mye Så” 5. Ukule­le 4. Bal­der 3. Le­opar­den 2. Staa­le­sen Gun­nar 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.