Dis­se spis­se­ne kan føre Start ut kri­sen

Kan en 39 år gam­mel spiss være tin­gen for Start når over­gangs­vin­du­et åp­ner?

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no -

– Da­ny kom inn, som en gam­bling. Så ble han også ska­det. Så det har vært mye som har hang­let, sier Start-tre­ner Stei­nar Pedersen.

Han snak­ker om Da­ny N’gues­san. Spis­sen ble hen­tet inn for en må­neds tid si­den etter at Start led un­der sto­re skade­pro­ble­mer på topp.

Ska­de på fransk­man­nen sat­te ham uten­for. Der­med har Start så langt den­ne se­son­gen måt­te kla­re seg uten sin nye spiss. I til­legg er Las­se Si­gurdsen og Lars-jør­gen Salve­sen ute etter at de beg­ge på­dro seg lang­tids­ska­der tid­lig i se­son­gen.

– JOB­BEN må Bare gjø­res

Nå er Si­gurdsen og N’gues­san beg­ge på full fart til­ba­ke fra sine pla­ger. Si­gurdsen sier selv han bare tren­ger å kom­me i kamp­form. Men det end­rer ikke Pe­der­sens øns­ke om å hen­te inn en spiss når over­gangs­vin­du­et åp­ner i midt­en av juli.

– Det er halv­an­nen må­ned til vin­du­et åp­ner. Nå må vi kart­leg­ge, det må være spil­le­re som ønsker å kom­me hit og har mu­lig­het til det. Vi må se på de al­ter­na­ti­ve­ne og mu­lig­he­te­ne som er der, sier Pedersen.

– Kan det være ak­tu­elt å låne spil­le­re fra elite­se­rie­klub­ber?

– Ab­so­lutt. Vi må fin­ne de ty­pe­ne vi vil ha. Så må det klaf­fe med klub­be­ne de er i, og de­res ønsker, sier Start-tre­ne­ren.

mathi­sen TROR PÅ ko­vacs

Fædre­lands­ven­nen har satt sam­men en lis­te av spis­ser som kan være in­ter­es­san­te i den si­tua­sjo­nen Start er i. For­trinns­vis er det­te spil­le­re som per i dag ikke spil­ler alt­for mye i sine elite­se­rie­klub­ber, el­ler er klubb­løse.

Tro­lig blir det vik­tigs­te for Stei­nar Pedersen å få inn en spiss som kan gå inn og heve ni­vå­et fra førs­te stund. Der­med er det lite tro­lig at man vel­ger en 17-åring, som for ek­sem­pel Erik Bot­heim, RBKS stor­ta­lent.

Vi vis­te lis­ten til TV 2-eks­pert og Start-mann Je­sper Mathi­sen. Han me­ner fle­re av spil­ler­ne ikke vil være ak­tu­el­le, da de tro­lig ikke vil bli slup­pet av klub­be­ne, even­tu­elt ikke ønsker å gå til Start. Men eks­per­ten lan­se­rer et navn som han tror vil gjø­re suk­sess:

– ikke mye Å BRU­KE

– En det nok vil være mu­lig å få tak i, er Pe­ter Ko­vacs. Han har ikke til­lit i Sande­fjord. Han har sco­ret godt med mål, har en enorm luft­styr­ke, og slik jeg ser det er han en spiss som kun­ne gått inn og styr­ket Start i vei­en mot opp­rykk, sier Mathi­sen.

– Han vil spil­le, han er nes­ten ald­ri ska­det, og alle vet hvor godt trent han er. Jeg tror det vil­le vært et trygt valg både for Start og Jerv, sier Mathi­sen.

Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal sva­rer slik på spørs­mål om hvor sto­re mid­ler klub­ben har å bru­ke:

– Det kom­mer litt an på den to­ta­le spil­ler­lo­gis­tik­ken. Vi har ver­ken be­kref­tet el­ler av­kref­tet noe, vi får se når vi tel­ler opp hva vi har mu­lig­het til å gjø­re, sier Brands­dal.

– Fin­nes det mid­ler for å be­ta­le over­gangs­sum?

– I all ho­ved­sak kjø­rer vi en nøk­tern lin­je. Det er ikke for mye å bru­ke på en even­tu­ell over­gangs­sum. Men det er den to­ta­le sum­men som av­gjør, sier Brands­dal.

FOTO: NTB SCANPIX

Alle dis­se spis­se­ne sli­ter med spille­tid i sin nå­væ­ren­de klubb, el­ler uten kon­trakt. Øverst fra venst­re: Steffen Lie Skå­le­vik, Hen­rik Kjels­rud Jo­han­sen, Pe­ter Ko­vacs, Ju­li­an Kris­tof­fer­sen, Tho­mas Amang, Erik Bot­heim, Tom­my Høi­land og Thor­bjørn Agde­stein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.