Fakta

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Spis­ser som kan være ak­tu­el­le for Start

● steffen Lie skå­le­vik (24), Brann

● Topp­sco­rer for Brann (seks mål) i sølv­se­son­gen i fjor. Sco­ret mye mål for sva­ke Nest So­tra i OBOS før han ble gikk til Brann. Har kun spilt 56 mi­nut­ter i år. Rask og god ar­beids­mo­ral.

● tho­mas amang (19), mol­de

● Spiss fra Ka­me­run med eks­trem fy­sikk og hur­tig­het. Tre sco­rin­ger i elite­se­ri­en i fjor. Fire inn­hopp i år. Kan være ak­tu­ell for ut­lån.

● Ot­tar magnus karls­son (20), mol­de

● Ble hen­tet til Mol­de fra Vi­kin­gur Rey­kja­vik før den­ne se­son­gen. Flas­ket opp i Ajax. Be­skri­ves som en in­tel­li­gent spiss med godt blikk for spil­let.

● tor­bjørn agde­stein (25), Odd

● Stord-man­nen med for­tid i Brighton slo igjen­nom med 10 mål i Hauge­sund i 2016. Gikk til Odd før årets se­song, der han ennå ikke har sco­ret. Spil­ler stort sett 2. di­vi­sjons­fot­ball. God feil­vendt og god av­slut­ter.

erik Bot­heim (17), Ro­sen­borg

● Oslo-gut­ten er spådd en ly­sen­de kar­rie­re i Ro­sen­borg-drakt. Fikk de­bu­ten i april. Var øns­ket av euro­pe­is­ke topp­klub­ber, men flyt­tet til Trond­heim. Kan være ak­tu­ell for ut­lån.

● Hen­rik kjels­rud Jo­han­sen (24), vå­ler­en­ga

● Vål­ler­en­ga-spis­sen som kom fra Odd får ikke mye spille­tid av Ron­ny Dei­la. Sco­ret 11 på 19 kam­per for Fred­rik­stad i 1.di­vi­sjon. Ett i elite­se­ri­en på 35 kam­per. Sterk av­slut­ter og hode­spil­ler.

● andreas Hel­mer­sen (19), Ro­sen­borg

● Skade­pla­get Ro­sen­borg-ung­gutt som er til­ba­ke etter sin and­re kors­bånd-ska­de. Pres­ter­te me­get godt på in­ter­na­sjo­nalt nivå for junior­la­get til Ro­sen­borg før ska­de­ne. Kan være ak­tu­ell for ut­lån.

● Ju­li­an kris­tof­fer­sen (20), FC kø­ben­havn

● To me­ter lang kar fra Hor­ten som sig­ner­te for FC Kø­ben­havn i 2013. Ble tatt opp i FCKS a-stall i 2016. Nå er han ute av kon­trakt. På det nors­ke U21-lands­la­get.

● Jør­gen strand Lar­sen (17), sarps­borg 08

● Et av Nor­ges størs­te spiss­ta­len­ter. Har al­le­re­de sco­ret over 100 mål på to år på uli­ke ni­vå­er i Sarps­borg. De­bu­tert i elite­se­ri­en.

● Pe­ter ko­vacs (39), sande­fjord

● Ve­te­ran-spiss, som fort­satt er i me­get bra form. God hode­spil­ler. God første­for­sva­rer. To inn­hopp i elite­se­ri­en for Sande­fjord.

● tom­my Høi­land (28), strøms­god­set

● Fem inn­hopp i elite­se­ri­en. Kraft­full og hard­tar­bei­den­de spiss som tro­lig også er Vi­king-ak­tu­ell. Sco­ret fire på ti kam­per fra start i elite­se­ri­en i fjor.

● tim ni­el­sen (24)

● Fer­dig i den rus­sis­ke klub­ben FC Khim­ki. Ber­gen­se­ren sco­ret jevnt og trutt for Nest-so­tra, før vei­en gikk vi­de­re til klub­ber som Sogn­dal og Fred­rik­stad, før han hav­net i Ljungskil­le i Sve­ri­ge og vi­de­re til Russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.