– Svik­tet i in­for­ma­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kom­mu­nal­sjef for by­ut­vik­ling i

Mandal kom­mu­ne, Ar­ne Wil­helm­sen, er den førs­te til å be­kla­ge at skole­pro­sjek­tet med Salem-byg­get ut­vik­let seg som det gjor­de.

– Det som spe­si­elt svik­tet i den­ne sa­ken var at ad­mi­ni­stra­sjo­nen ikke mak­tet å hol­de by­sty­ret fort­lø­pen­de ori­en­tert om de ut­ford­rin­ge­ne som duk­ket opp, blant an­net når det gjaldt om­byg­gin­ger, sier han.

Han sier er­fa­rin­ge­ne er at kom­mu­nen i mye stør­re grad skal ha for­pro­sjekt for å av­dek­ke alle si­der før kjøp og re­no­ve­ring av bygg.

Wil­helm­sen me­ner li­ke­vel at man to­talt sett har kom­met greit ut av sa­ken med Salem­byg­get.

– Byg­get er nå som nytt, kjøpt og re­no­vert for 15 mil­lio­ner kro­ner. Et til­sva­ren­de nytt vil­le kos­tet rundt 25 mil­lio­ner kro­ner å byg­ge, på­pe­ker han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.